Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Vegyipari eljárások; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Vegyipari eljárások
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVGT308M
Levelező: GEVGT308ML
Tárgyfelelős intézet:
EVG - Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Bokros István - címzetes egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A legfontosabb vegyipari eljárások megismertetése. A hazai vegyipari üzemekben alkalmazott gyártási technológiák bemutatása, az üzemeltetés során felmerülő gépészeti problémák áttekintése.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a gépészeti terület gép-, rendszer- és folyamattervezési módszereiről.
Képesség: Felkészült a gépészeti rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatatok megoldására.
Attitűd: Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, a munkahelyi egészség- és biztonságkultúra, valamint a környezettudatosság iránt.
Tárgy tematikus leírása:

A vegyipari gyártási eljárások általános felépítése, sajátosságai. A szénhidrogének feldolgozása, a műanyagok előállításának legújabb eljárásai. A gyártási folyamathoz köthető szolgáltató rendszerek, a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést biztosító megoldások. Biotechnológiai eljárások. A vegyipari eljárások gazdaságossága, intenzifikálás. A korszerű folyamatirányító rendszerek jellemzői, műszerezési és irányítási megoldások.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi írásbeli zárthelyi dolgozat min. 50%-os teljesítése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás megszerzésének feltétele a félév végi írásbeli zárthelyi dolgozat min. 50%-os teljesítése
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Vizsgazárthelyi teljesítése. Értékelés: Ötfokozatú skálán: 0-50%: elégtelen, 51%-65%: elégséges, 66%-80%:közepes, 81%-92%: jó, 92% fölött: jeles. Ha egy adott vizsga követelményei ettől eltérnek, azt a vizsgalapon jelezzük
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Vizsgazárthelyi teljesítése. Értékelés: Ötfokozatú skálán: 0-50%: elégtelen, 51%-65%: elégséges, 66%-80%:közepes, 81%-92%: jó, 92% fölött: jeles. Ha egy adott vizsga követelményei ettől eltérnek, azt a vizsgalapon jelezzük
Kötelező irodalom:

1) Somló György: Vegyipari eljárások, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.
2) Couper-Penney-Fair-Walas: Chemical Process Equipment, Elsevier, 2005.
3) Dr. Gál Tivadar, Dr. Ábrahám József: Korszerű vegyipari technológiák és kémiai alapjaik I-II. kötet, elektronikus jegyzet, Miskolci Egyetem
4)  Zsemberi A.: Bevezetés a gumi és polimerkémiába I. és II. Miskolci Egyetem, 2018.

Ajánlott irodalom:

1) Ralph Sims: Brilliant of Bioenergy
2) Bai Attila: A biogáz
3) Richard M. Felder: Elementary Principles of Chemimcal Process