Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Vegyipari műveletek 1.; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Vegyipari műveletek 1.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVGT302M
Levelező: GEVGT302ML
Tárgyfelelős intézet:
EVG - Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Szepesi L. Gábor - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Vegyipari alapműveletek, alapfolyamatok és technológiai folyamatok pontos megismerése. Vegyipari berendezések geometriai és üzemi méretezésére vonatkozó ismeretek pontos elsajátítása. Felkészítés az önálló vegyipari technológiák mérnöki tervezésére.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a globális társadalmi és gazdasági folyamatokról. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására. Korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszerek felhasználásával innovatív módon képes megoldani a szakterületén felmerülő speciális műszaki problémákat. Felkészült a gépészeti rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, elemzésére, következtetések levonására.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos ön- és továbbképzéssel fejlessze. Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait. Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze. Bekapcsolódik gépészeti témájú kutatási és fejlesztési projektekbe, a cél elérése érdekében, a fejlesztői csoport tagjaival együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Döntéseit körültekintően, más szakterületek (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.
Tárgy tematikus leírása:

Vegyipari alapműveletek, alapfolyamatok és technológiai folyamatok kapcsolata és osztályozása. Mechanikai műveletek. Törésmechanika és mechanokémiai folyamatok. Szemcsés anyagok és halmazok jellemzői. Szemcsés szilárd anyag szemcseeloszlásának meghatározása táblázatos és grafikus módszerrel. Az aprítás fizikája, hatásfoka. Aprítóberendezések bemutatása. Aprítóberendezések méretezése. Őrléstechnika. Őrlési folyamatok bemutatása golyós-, keverő-, és rezgőmalmokban. Őrlőberendezések méretezése. A szétválasztással kapcsolatos alapfogalmak, általános elvek. Szétválasztási alapfolyamatok: Kéttermékes, tökéletes és reális szétválasztás bemutatása anyagmérlegekkel és sűrűségfüggvényekkel. Szétválasztási mérőszámok. Nagyüzemi osztályozás. Szitálás céljai, előfeltételei és a szitálás eredményét befolyásoló tényezők. Sziták teljesítménye, energiaszükséglete. Szitatípusok, szitaberendezések bemutatása. Együttülepedési jelenség és Stokes-törvény értelmezése, elvi alapok. A szétválasztás határát képviselő süllyedési sebesség meghatározása és mérése. Folyadék-szilárd rendszerek szétválasztása. Szemcsemozgás és ülepítés nehézségi és centrifugális erőtérben. Adott szilárd részecske ülepedési sebességének maghatározása tartályban. Motorolajban ülepedő szemcse átmérőjének meghatározása. Centrifugálás. Szemcsemozgás vizsgálata szakaszos működésű ülepítő centrifugában. Szilárd szemcse ülepedési idejének meghatározása derítő centrifugákban. Határszemcse átmérő meghatározása szupercentrifugában. Folyadékok és szuszpenziók folyási tulajdonságai. Folyadékok és szuszpenziók keverése. Keverő-berendezések részletes bemutatása. A keverés teljesítmény-szükségletének meghatározása keverő-berendezésekben és keverőmalmokban. Scale-up. Szűréssel kapcsolatos alapfogalmak értelmezése. A szűrési teljesítmény meghatározása. Tantermi feladatok keverésre és szűrésre. Zárthelyi dolgozat pótlása, javítása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2 db zárthelyi dolgozat. Az aláírás feltétele a két zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi dolgozat. Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A két zárthelyi dolgozat alapján gyakorlati jegy ötfokozatú skálán: 0-50%: elégtelen, 51%-65%: elégséges, 66%-80%:közepes, 81%-92%: jó, 92% fölött: jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A zárthelyi dolgozat alapján gyakorlati jegy ötfokozatú skálán: 0-50%: elégtelen, 51%-65%: elégséges, 66%-80%:közepes, 81%-92%: jó, 92% fölött: jeles.
Kötelező irodalom:

1. Fonyó, Zs. – Fábry, Gy.: Vegyipari művelettani alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 963-19-5315-7. (2004)
2. Fábry: Vegyipari gépészek kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó, Budapest (1987).
3. W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriott: Unit Operations of Chemical Engineering. ISBN-13: 978-0071247108 (2005)
4.  Mannheim V.: Abroncsok hasznosítási technológiái. Miskolci Egyetem, 2018.

Ajánlott irodalom:

1. Kaszatkin A. G.: Alapműveletek, gépek és készülékek a vegyiparban. Műszaki Könyvkiadó, 1976, Budapest. 775 oldal. ISBN: 963-10-1248-4.
2. Fejes, G., Tarján, G.: Vegyipari gépek és műveletek. Tankönyvkiadó, 1972, Budapest. 555 oldal. ISBN: 963-17-4164-8.
3. Tarján, I.: Keverés: Szemcsés anyagok és folyadékok keverése, Miskolci Egyetem, ISBN 963 661 574 8 (2003)