Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Munkavédelem; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Munkavédelem
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVGT019-B
Levelező: GEVGT019-BL
Tárgyfelelős intézet:
EVG - Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Bokros István - címzetes egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Az anyagmozgatás és tárolás területen betartandó munkavédelmi (biztonságtechnikai) előírások megismerése. A veszélyes anyagokra vonatkozó előírások áttekintése, robbanás és tűzvédelemi módszerek, kockázatértékelés.
Tudás: Ismeri a logisztika szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
Képesség: Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is képes a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével meghozni döntéseit.
Attitűd: Figyelemmel kíséri a logisztikával kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. Munkájában elkötelezett az egészség- és környezetvédelem szempontjainak széles körű érvényesítésére.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Tudatában van munkájának és döntéseinek jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeivel.
Tárgy tematikus leírása:
A munkavédelem szabályozási rendszere. Veszélyes anyagok. Az anyagtárolás, szállítás, mozgatás biztonsági előírásai. Anyagmozgató gépek biztonságos üzemeltetése. Nyomástartó rendszerek. Robbanás elleni védelem, tűzvédelem. A munkahelyi környezetre vonatkozó előírások (zaj- és rezgésvédelem, előírt légállapot biztosítása).
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2 db zárthelyi dolgozat. Az aláírás feltétele a két zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi dolgozat. Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A két zárthelyi dolgozat alapján gyakorlati jegy ötfokozatú skálán: 0-50%: elégtelen, 51%-65%: elégséges, 66%-80%:közepes, 81%-92%: jó, 92% fölött: jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A zárthelyi dolgozat alapján gyakorlati jegy ötfokozatú skálán: 0-50%: elégtelen, 51%-65%: elégséges, 66%-80%:közepes, 81%-92%: jó, 92% fölött: jeles.
Kötelező irodalom:
1) 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről;
2) Országos Tűzvédelmi Szabályzat (28/2011. BM rendelet);
3) Por- és gázrobbanás elleni védelem, elektronikus tananyag, Miskolci Egyetem, 2011.
Ajánlott irodalom:
1) Kompolthy-Szalay: Tűz- és robbanásvédelem, MK. Bp. 1990. (ISBN 963 10 8432 9);
2) Rolf K. Eckhoff, Dust Explosions in the process industries, Butterworth-Heinemann, 1997.
3) Ortutay M.: Nyomástartó rendszerek biztonságtechnikája, mérnöktovábbképző jegyzet, Miskolci Egyetem, 1997.