Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Ipari technológiák szigorlat (választható); BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Ipari technológiák szigorlat (választható)
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEVGT041-B
Tárgyfelelős intézet:
EVG - Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
Tantárgyelem: SZ_V
Tárgyfelelős: Dr. Szamosi Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEGTT500-B, GEMTT031-B, GEVGT001-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: szigorlat
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja a hallgatók átfogó tudásának megismerése egy komplex vizsga keretein belül.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a szűkebb műszaki szakterület termelőeszközeit és azok üzemeltetésének feltételeit, szabályait. Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit.
Képesség: A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására. Képes vállalati, intézményi menedzsment alrendszerek működtetésére.
Attitűd: Átfogó rendszerszemlélettel rendelkezik.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes a szervezetek működésének menedzselésére. A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket. Felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Nincs.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli dolgozat során a három tantárgyból külön-külön legelább 50%-ot el kell érni, majd a szóbeli vizsgára kapott pontokkal együtt ötfokozatú skálán: 0-50%: elégtelen, 51%-65%: elégséges, 66%-80%:közepes, 81%-92%: jó, 92% fölött: jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Fonyó-Fábry: Vegyipari művelettani alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
2. Coulson-Richardson: Coulson and Richardson's chemical engineering, Pergamon, 1993
3. Fábry: Vegyipari gépészek kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.
Ajánlott irodalom:
1. Bozóki: Nyomástartó rendszerek túlnyomáshatárolása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
2. Pavlov-Romankov-Noszkov: Vegyipari műveletek és készülékek számítása. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1972.
3. Kaszatkin: Alapműveletek, gépek és készülékek a vegyiparban. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1976.