Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakdolgozatkészítés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szakdolgozatkészítés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT088-B
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Kovács Péter Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:min. 175 kredit és GEMAN225-B és GEMET010-B és GEMTT086-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 13
Számonkérés módja: Gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A szakdolgozat készítéshez szükséges ismeretek átadása, megszerzése.
Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a járműtechnikában használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Ismeri a járműtechnikában használatos alapvető tervezési elveket, módszereket, előírásokat és szabványokat, a gyártástechnológiai, az irányítástechnikai eljárásokat és a működési folyamatokat.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes a járművek és mobil gépek szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát a feladatok végrehajtásakor alkalmazni. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes megérteni és használni a járművek és mobil gépek szakterület jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Törekszik arra, hogy hogy önképzése a járműmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:
A Szakdolgozat kidolgozásához szükséges irodalomkutatás lehetséges útjainak bővítése. Gazdaságossági elemzéséhez szempontrendszer kidolgozása. A tervezési feladat kísérleteinek, vizsgálatainak kiértékelése. Szakdolgozat elkészítése a megadott irányelvek alapján.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A feladat előrehaladását jelentő beszámolók időbeni elkészítése, prezentálása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Féléves szakdolgozat feladat dokumentációjának elkészítése, félévközi teljesítmény értékelése. A szakdolagozat készítését a témavezető értékeli a féléves munka alapján (1-5-ig).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Tisza M.: Az anyagtudomány alapjai, 1. kiadás, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008. Miskolc, ISBN 978-963-661-844-5, pp.1-285.
2. Tisza M.(szerk.): Anyagvizsgálat, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. Miskolc, ISBN 963 661 452 0. p.1-494.
3. Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológia, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. p.358.
4. Gál Gaszton, Kiss Antal, Sárvári József, Tisza Miklós: Képlékeny hidegalakítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. p. 316.
Ajánlott irodalom:
1. A kiadott feladatnak megfelelően.
2. Miklós Tisza: Physical Metallurgy for Engineers, ASM International 2001., ISBN 087170725X, 9780871707253
3. Vukota Boljanovic: Metal Shaping Processes: Casting and Molding, Particulate Processing, Deformation Processes, and Metal Removal, Industrial Press Inc., 2009., ISBN 0831133805, 9780831133801