Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Operációs rendszerek és hálózatok; Mechatroni (Nappali)

Tantárgy neve:
Operációs rendszerek és hálózatok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL50MM
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kovács Szilveszter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): dr. Vincze Dávid
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 12
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A hallgatók bevezetése az adatközpontokban használatos technológiákba és a számítógép hálózatokkal kapcsolatos elméleti alapismeretekbe.
Tudás: Összefüggéseiben ismeri és alkalmazza a mechatronikai mérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméleti ismereteket és ok-okozati összefüggéseket. Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
Képesség: Képes átfogó elméleti ismereteit a gyakorlatban is alkalmazni a gépészetet az elektronikával, az elektrotechnikával és a számítógépes irányítással szinergikusan integráló berendezések, folyamatok és rendszerek területén. Képes összetett mechatronikai tervezése során felmerülő nem szokványos problémák megoldásához az elméleti ismereteit önállóan bővíteni és az új elméletet a probléma gyakorlati megoldásában alkalmazni.
Attitűd: Megszerzett ismereteire alapozva integrátori szerepet tölt be a műszaki (elsősorban gépészetmérnöki, villamosmérnöki, informatikai) tudományok integrált alkalmazásában, valamint minden olyan tudományterület műszaki támogatásában, ahol az adott szakterület szakemberei mérnöki alkalmazásokat, megoldásokat igényelnek. Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét, és törekszik azok megvalósítására; elkötelezett arra, hogy a mechatronikai mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítsa.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel.
Tárgy tematikus leírása:
Nagygépes rendszereknél alkalmazott technológiák (MPP, HW redundancia, RAID, klaszterezés, tároló hálózatok), beágyazott rendszerek operációs rendszerei, valós idejű operációs rendszerek, operációs rendszer virtualizáció alapelvei, fajtái, modern filerendszerek felépítése, biztonsági és védelmi mechanizmusok. Hálózattervezési alapismeretek, az OSI és TCP/IP hálózati modellek. Hálózatok kialakítása, topológiák, közegek és eszközök. Hálózatközi együttműködés. Címzési struktúrák, alhálózatok kialakításának szempontjai, torlódásvezérlési és forgalomirányítási stratégiák.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele két évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. Az évközi zárthelyi dolgozatok időpontja a 7. és 14. tanulmányi hétre esik. A zárthelyi időtartama 50 perc, elégséges szintű megoldásához legalább 50%-os eredmény szükséges.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Tannenbaum, Woodhull: Operating Systems, Design and Implementation, Prentice-Hall, 1997, 978-0-1360-0663-3
2. Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall: Computer Networks, Prentice Hall 2010, 978-0132126953
Ajánlott irodalom:
1. David E. Williams, Juan Garcia: Virtualization with XEN, Syngress 2009, 978-1-59749-167-9
2. Hubbert Smith: Data Center Storage, 978-1-4665-0781-4
3. Tanenbaum, A.S.: Számítógép-hálózatok, Panem, 2003,
ISBN 963 545 384 1