Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

I+K technológiák; Logisztika (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
I+K technológiák
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK700M
Levelező: GEIAK700ML
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Hornyák Olivér - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 12
Gyakorlat (levelező): 3
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a korszerű számítógépek felépítését, működési elveit, továbbá a számítógépeken belüli és azon kívüli általánosan alkalmazott kommunikációs, adatátviteli eljárásokat és rendszereket.


Tudás: Ismeri és értő módon alkalmazza a logisztikai területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
Képesség: Képes integrált ismeretek alkalmazására a logisztikai folyamatok, a folyamatokat megvalósító járművek és mobil gépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről.
Attitűd: Törekszik a széles körű, átfogó műveltség elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak megoldása során kezdeményezően lép fel, továbbá önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

Számrendszerek és kódolás. A számítástechnikában fontos szerepet játszó szám-rendszerek áttekintése, átszámítási eljárások a számrendszerek között. A bináris számrendszer alkalmazása a számítástechnikában. Számkódolási eljárások: tiszta bináris kód, komplemens kód, BCD kód. Karakterkódolási eljárások: ASCII-kód, karakterkódolás. Huffman kód. Hibajavító kódok.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi min 40% eredménnyel való teljesítése
1 db félévközi feladat legaláb elégséges ereménnyel való elkészítése
1 db hallgatói esszé az oktatóval egyeztetett témakörben
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi min 40% eredménnyel való teljesítése
1 db félévközi feladat legaláb elégséges ereménnyel való elkészítése
1 db hallgatói esszé az oktatóval egyeztetett témakörben
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Irásbeli dolgozat:
0-39%: elégtelen
40-54%:elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Irásbeli dolgozat:
0-39%: elégtelen
40-54%:elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
Kötelező irodalom:

1. Dudás L.: Alkalmazott mesterséges intelligencia, 2011, Digitális tankönyvtár, https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0046_alkalmazott_mesterseges_intelligencia/adatok.html
2. Marco Piastra: Artificial Intelligence- Introduction, 2017. https://vision.unipv.it/AI/00-Introduction.pdf

Ajánlott irodalom:

1.D. A. Winter: Biomechanics and motor control of human movement, Wiley-interscience Publication, NewYork, 1990.
2. Jiming Liu, Jianbing Wu (2001) Multi-agent robotic systems CRC Press, 2001
3. R. Klette, S. Peleg és G. Sommer (2001) Robot vision, Springer, 2001.
4. Németh, G., Olaszy, G. (2010) A magyar beszéd. Beszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
5. Microsoft: The Future Computed: Artificial Intelligence and its role in society, Kindle Edition, 2018