Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Villamos anyagtechnológia; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Villamos anyagtechnológia
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT071B
Levelező: GEMTT071BL
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Lukács Zsolt - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Cserjésné Sutyák Ágnes, mesteroktató
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 12
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A villamosmérnöki gyakorlatban használatos anyagok szerkezetének, tulajdonságainak bemutatása, valamint a tulajdonságokat befolyásoló tényezők hatásának megismertetése abból a célból, hogy a megfelelő anyagok kiválasztását, alkalmazását elősegítsük.


Tudás: Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
Attitűd: Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
Autonomia és felelősség: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Tárgy tematikus leírása:

Az anyagok tulajdonságait befolyásoló tényezők. A kémiai kötések. Az ideális és a reális kristályok. A rugalmas és a képlékeny alakváltozás leggyakoribb mechanizmusai. Fémes anyagok mechanikai tulajdonságainak meghatározási módjai. Az elektromos vezetés mechanizmusai. Fémek és ötvözetek vezetőképességét befolyásoló tényezők. Vezető és ellenállásanyagok. Félvezetők és előállításuk legfontosabb műveletei. Szigetelőanyagok gyakran alkalmazott csoportjai és tulajdonságaik. Integrált áramkörök és gyártástechnológiáik. Mágneses anyagok és tulajdonságaik. A legelterjedtebb mágneses anyagok tulajdonságai és gyártásának technológiai elemei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév tanulmányi időszakában a hallgatóknak két zárthelyi közül az egyiket legalább elégséges szinten, továbbá a mérési gyakorlatokat teljesíteni kell.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A félév tanulmányi időszakában a hallgatóknak két zárthelyi közül az egyiket legalább elégséges szinten, továbbá a mérési gyakorlatokat teljesíteni kell.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
aláírás, kollokvium; a félévközi zh, feladatok és órai szereplés alapján jó, ill. jeles eredmény esetén megajánlott irásbeli vizsgaeredmény elérése lehetséges amelyet kötelező szóbeli követ
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
aláírás, kollokvium; a félévközi zh, feladatok és órai szereplés alapján jó, ill. jeles eredmény esetén megajánlott irásbeli vizsgaeredmény elérése lehetséges amelyet kötelező szóbeli követ
Kötelező irodalom:

Prohászka János: Bevezetés az anyagtudományba I. Villamosmérnökök számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. p. 345.
Ginsztler János; Hidasi Béla; Dévényi László: Alkalmazott anyagtudomány. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000. p.193.

Ajánlott irodalom:

Anyagvizsgálat. Szerk.:Dr. Tisza Miklós, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc,2001. p. 495.
Dr. Tisza Miklós: Metallográfia., Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1998. p. 396.
Dr. Tisza Miklós: Physical Metallurgy for Engineers, ASM International, London-Ohio, 2001.