Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Informatikai rendszerek védelme; Mérnök inf (Nappali)

Tantárgy neve:
Informatikai rendszerek védelme
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL506M
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
2 tárgy választandó
Tárgyfelelős: Wagner György - mesteroktató
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tárgy célja elsősorban a számítógépes biztonság fogalmaival, a védelmi célokat szolgáló komponensekkel, és azok szerepével történő megismertetés. Részletesebben bemutatja a titkosítási elveket, az elterjedten használt algoritmusok alapjait. Kitér a nyilvános kulcsú kriptográfiára, annak szerepére.
Betekintést nyújt az informatikai rendszerek védelmének jogi szabályozásába


Tudás: Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: Az információtechnológia eszközeit és formális módszereit készség szinten használja.
Attitűd: Szakmailag magas szinten, tervezetten és a minőségi szempontokat figyelembe véve hajtja végre fejlesztési feladatait, a létrejövő rendszerek hibamentességéről meggyőződik.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására.
Tárgy tematikus leírása:

Adat; információ; információ biztonság, a CIA elv. Adat és információ fogalmi kérdései;nformáció játékelméleti modellezéseRedundancia és tömörítés; Bináris kódolás; Jogosulatlan hozzáférés és behatolások;Nevezetes biztonsági esetek;Kriptográfia és hibajavító kódok; kételemű és más véges számrendszerek;Kriptográfia egyszerű számtani algoritmusai;Kriptográfiában használatos alapvető függvények;Kriptográfia;Elektronikus és digitális aláírás;Algoritmusok bonyolultsága és információ biztonság;

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás feltétele az évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. Az évközi zárthelyi dolgozat időpontja a 13. tanulmányi hétre esik. A zárthelyi időtartama 50 perc, elégséges szintű megoldásához legalább 50%-os eredmény szükséges.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. A tárgy előadás fóliái. (www.ii.uni-miskolc.hu)
2. Bruce Schneier: Applied Cryptography (Wiley, 1996, ISBN: 0-471-11709-9)
3. Almási János: Elektronikus aláírása és társai (Kiskapu Kft, 2002, ISBN: 963-202-744-2)

Ajánlott irodalom:

1. Alan G. Konheim: Computer Security and Cryptography (Wiley, 2007, ISBN: 978-0-471-94783-7)
2. John R. Vacca: Computer and Information Security handbook (Morgan Kaufmann, 2009, 844 pages, ISBN 978-0-12-374354-1)
3. Simon Singh: Kódkönyv (Park kiadó, 2001, ISBN: 963-530-525-7)
4. Virasztó Tamás: Titkosítás és adatrejtés (NetAcademia Kft., 2004, ISBN: 963-214-253-5)