Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Számítógép programozás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Számítógép programozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK211B
Levelező: GEIAK211BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Bálint Gusztáv műszaki tanár
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Grafika programozásának megismertetése C nyelven. A C++ programozási nyelv alapos megismerése. A templétek fogalmának megismerése, a vector és a list tárolók alkalmazásának alapos megismerése. Windows rendszeren futó C++ alkalmazások programozásának elsajátítása. Hálózati alapismeretek szerzése. Bevezető áttekintő ismeretek szerzése az OpenGl grafikus kernel lehetőségeiről, használatáról. A Wolfram Alpha tudásgép megismerése.


Tudás: Ismeri a villamos szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
Képesség: Képes alapvető hardver és szoftver ismereteit felhasználva számítógépek kezelésére és programozására. Képes az IKT eszközök használatára.
Attitűd: Nyitott és fogékony a szakterületével kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
Autonomia és felelősség: Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

A tantárgy rövid tartalma: A CodeBlocks C nyelvi grafikus eszközei. A C++ programozás elemei: osztály, objektum, öröklés, polimorfizmus, egységbezárás. Konstruktor, destruktor. Virtuális függvények, friend, operátor átdefiniálás. Bevezetés a templétekbe. Vector, List templét. Generikus algoritmusok. Bejárók. OOP programok fejlesztése Windows OS-re. Üzenetvezérelt működés. Komponensek. Sajátosság, eseménykezelő függvény, metódus. A fejlesztőkörnyezet nyújtotta vizuális komponensek használata. OpenGL alapismeretek. Wolfram Alpha kalkulációs tudásgép alapjai. Hálózati alapismeretek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Két önálló feladat: egy C grafika feladat és egy C++ programozási feladat. Két zárthelyi. Aláírás feltétele elégséges zárthelyi, elégséges feladatok. Ponthatárok zárthelyi: 0-39: 1; 40-55: 2; 56-70:3; 71-85: 4; 86-100: 5.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Egy féléves beszámoló legalább elégséges szintje az aláírás feltétele.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy a zárthelyik átlaga, melyet a gyakorlatvezető +/-1 jeggyel módosíthat a hallgató órai teljesítményét és feladatait figyelembe véve. Ha valamelyik évközi számonkérés osztályzata a pótlás ellenére elégtelen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen és nincs aláírás.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A félév végi írásbeli beszámoló osztályzata adja a gyakorlati jegyet, melyet elégtelen jegy esetén egyszer lehet javítani a szorgalmi időszakban.
Kötelező irodalom:

1. Dudás L.: Számítógép-programozás elektronikus jegyzet ait.iit.uni-miskolc.hu/~dudas/SzgProg
2. Tutorials Point: Learn C++ programming language, 2014, http://cds.iisc.ac.in/wp-content/uploads/DS286.AUG2016.Lab2_.cpp_tutorial.pdf

Ajánlott irodalom: