Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Számítógépes termeléstervezés és -irányítás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Számítógépes termeléstervezés és -irányítás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK230-B
Levelező: GEIAK230-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEALT081-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a számítógépes kommunikációt, a szakterület fontosabb alkalmazói szoftvereit.
Képesség: Képes integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, az elektronika, és informatika szakterületeiről. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes megérteni és használni a logisztika szakterület jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait. Képes a megszerzett informatikai ismereteket a közlekedés és szállítás szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni.
Attitűd: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. Nyitott a logisztika szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Tudatában van munkájának és döntéseinek jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeivel.
Tárgy tematikus leírása:

Alapfogalmak: rendszer, jel, modell, szimuláció, állapot és folyamat, termelés és gyártás, irányítás, vezérlés és szabályozás. A számítógép, mint informatikai eszköz és mint irányító rendszer. Algoritmus, algoritmizálhatóság. Optimalizálás és heurisztika. A termeléstervezés és -irányítás (TTI) értelmezése, szerepe. Időhorizontok, funkciócsoportok a termelésirányításban.
A TTI rendszerszemléletű megközelítése: a szabályozási modellek szükségszerűsége. Az iparvállalat kibernetikai termelési rendszermodellje. Az integrált számítógépes TTI rendszerek fejlődésének történeti áttekintése: az IBM PICS funkcionális modellje, egyéb megközelítések, a modern rendszerek jellemzői. A "termelési háromszög" modell, mint az algoritmikus megközelítés egyik példája.
Modellek a TTI szolgálatában. Pontos és heurisztikus módszerek. Alapvető matematikai módszerek a termeléstervezésben: a lineáris programozás és az integer programozás modelljei, kapcsolódó példák. Egyszerű termelésütemezési feladatok és kapcsolódó példák. Rugalmas gyártórendszerek termelésprogramozásának lehetőségei off-line és on-line környezetben.
A számítógépes termeléstervezési és -irányítási rendszer helye és szerepe egy számítógéppel integrált vállalati (CÍM, ERP, MES) rendszerben. Kapcsolódás más integrált rendszerekkel (PLM, CRM, SCM, stb)

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésének feltételei: az elméleti és gyakorlati órákon való aktív részvétel + 1 db zárthelyi min elégséges eredménnyel való teljesítése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás megszerzésének feltétele az órákon való aktív részvétel
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Irásbeli + szóbeli vizsga:
Irásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%: elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
A szóbeli vizsga feltétele a min. elégséges írásbeli.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Irásbeli + szóbeli vizsga:
Irásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%: elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
A szóbeli vizsga feltétele a min. elégséges írásbeli.
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: