Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Vállalati információs rendszerek fejlesztése; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Vállalati információs rendszerek fejlesztése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL315-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. habil. Sasvári Péter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAL322-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A vállalatok felismerték, hogy a piaci versenyben lemaradnak, ha nem rendelkeznek kellő informatikai infrastruktúrával. A piaci kihívásokra csak úgy tudnak megfelelően reagálni, ha gazdálkodási folyamataikat informatikai rendszerekkel támogatják. Tevékenységüket ezért integrált vállalatirányítási rendszerrel irányítják. A bevezetést követően ezen rendszereket folyamatosan üzemeltetni kell, valamint a belső és a külső követelményekhez folyamatosan illeszteni, amely a hozzáértő informatikus szakemberek feladata.
Tudás: Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - a következő területeken: programozási technológia, adatbázisok felépítése és menedzselése, vállalati információs rendszerek felépítése és menedzselése, internet eszközök és szolgáltatások fejlesztése, térinformatikai rendszerek fejlesztése, osztott rendszerek felépítése, menedzselése, információbiztonság, logika informatikai alkalmazásai. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a rendszertervezés alapjai és a projektmenedzsment módszertanok területén.
Képesség: Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat, összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen. Képes az informatika formális modelljeinek alkalmazására.
Attitűd: Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre. Munkája során figyelembe veszi az informatikai szakterület jogi előírásait.
Autonomia és felelősség: Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Felelősséggel dönt saját tudásának fejlesztéséről és karrierjének építéséről.
Tárgy tematikus leírása:
1. Vállalati modellek, vállalat fogalma, fő tevékenységi elemek, áramlások, értéklánc modell, struktúra modellek; Fejlődési stratégiák; informatika szerepe
2. VIR fogalma, szerepe, kialakulása, fejlődése; VIR komponensek: OLTP, OLAP, middleware-elemek
3. Folyamat- és adatmodellek, adatmodell-típusok, UML osztálymodell, Petri-háló jellemzése, elemei; Állapottérkép-modellek
4. Workflow-rendszerek működése, workflow komponensei, ProcessMaker és Process Modeler nevű keretrendszerek általános bemutatása
5. VIR-informatikai architektúra típusok; Monolit rendszer, Kliens-szerver-architektúrák, Middleware koncepció, Web-struktúra, CORBA-komponensek
6. SOA-architektúra kialakulása, alapelemei, A SOA kialakítása keretrendszere; SOA-technológia háttere, Web-szolgáltatások, SOAP-elemek, SDDI
7. Információs Rendszerek Fejlesztési Életciklusai
8. Fejlesztési módszertanok
9. Weboldalak fejlesztési módszerei
10. Használhatósági értékelési modellek
11. Minőségértékelési modellek
12. Információs Rendszer modellek a siker értékeléséhez
13. Projekt menedzsment; Projekt szereplői, fázisok, ütemezés; MS Projekt alapfogalmai és működési környezete
14. VIR: az információ uralma, esettanulmányok
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Csoportos prezentáció és zárthelyi dolgozat íratása az előadások és a gyakorlatok anyagaiból. Az aláírás megszerzésének feltétele a legalább elégséges érdemjegy megszerzése és a csoportos feladat teljesítése. A csoportos feladatot elektronikus formában kell beadni és személyesen kell megvédeni. Jó és jeles ZH érdemjegy és teljesített feladat megajánlott vizsgajegyet eredményez.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése. Ponthatárok:
0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Kiadott előadás anyagok (Kovács László és Sasvári Péter diái)
2. Pedro Isaias - Tomayess Issa: High Level Models and Methodologies for Information Systems, Springer Science+Business Media New York 2015, Link: http://www.springer.com/in/book/9781461492535
3. "Chapter 1: Service Oriented Architecture (SOA)". msdn.microsoft.com, Link: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb833022.aspx
Ajánlott irodalom:
1. Hirsch, Frederick; Kemp, John; Ilkka, Jani (2007). Mobile Web Services: Architecture and Implementation. John Wiley & Sons. p. 27. ISBN 9780470032596 Link: https://books.google.hu/books?id=v5f0ORBgd5IC&redir_esc=y
2. Hernández, Keogh, Martinez (2007): SAP R/3 kézikönyv - Könnyen is lehet! Panem Kft. ISBN: 9789635454693; Link: https://bookline.hu/product/home.action?_v=Hernandez_Keogh_Martinez_SAP_R_3_kezi&id=61423&type=22