Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Objektum orientált programozás; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Objektum orientált programozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL313-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Baksáné Dr. Varga Erika - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): -
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEIAL311-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az objektum orientált programozás alapelveinek, és szemléletének megismerése. A OOP alapú programozás begyakorlása, az osztály és objektum alapú programozás bemutatása. A Java nyelv alapjainak és OOP elemeinek az elsajátítása.


Tudás: Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás módszertani alapjai, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az adatbázisok elméleti alapjai.
Képesség: Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli informatikai szakterülete szakmai alapelveit. Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődés és innováció megismerésére és befogadására. Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.
Autonomia és felelősség: Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Felelősséggel vállalja részfeladatok megoldását komplex szoftverfejlesztési feladatok megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:

Az objektum-orientált programozás alapelvei. A Java programozási nyelv története alapvető sajátosságai, a Java platform. A nyelv alapelemei. Operátorok, tömbök, típusok. Vezérlési szerkezetek. Osztály és objektum, példányosítás. Hozzáférési kategóriák. Konstruktorok, inicializáló blokkok, destruktor jellegű metódusok. Öröklődés, polimorfizmus. Alapvető osztályok. Kivételkezelés. Interface. Alapvető csomagok és névterek. Osztálytervezési szempontok, alkalmazási példák.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2 programozási feladat (2x10 pont). Az aláírás megszerzésének feltétele a félévközi számonkérések legalább 50%-os teljesítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
-
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
-
Kötelező irodalom:

1. Oracle Java dokumentáció, https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
2. Angster Erzsébet: Objektum orientált tervezés és programozás, Java, 1. kötet 3. kiadás (2003) ISBN 963 00 62631
3. Angster Erzsébet: Objektum orientált tervezés és programozás, Java, 2. kötet 2. kiadás (2004) ISBN 963 216 513 6
4.
5.

Ajánlott irodalom: