Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Programozás alapjai; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Programozás alapjai
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL311-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Baksáné Dr. Varga Erika - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): -
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 3
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A számítógép programozás elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása, algoritmizálási gyakorlat megszerzése, a C programozási nyelv, annak alapvető vezérlési, adatstruktúra elemeinek a megismerés és gyakorlása. Alap algoritmusok önálló megírása.


Tudás: Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás módszertani alapjai, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az adatbázisok elméleti alapjai.
Képesség: Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli informatikai szakterülete szakmai alapelveit. Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődés és innováció megismerésére és befogadására. Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.
Autonomia és felelősség: Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Felelősséggel vállalja részfeladatok megoldását komplex szoftverfejlesztési feladatok megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:

A számítógép programozás szintjei, fejlődése. Alapvető adatstruktúrák és algoritmusok. Folyamatábra elemek. A programtervezés fázisai. A C programnyelv alapjai. A C program szerkezete. Kifejezések, operátorok, precedencia, típuskonverzió. C utasítások, vezérlési szerkezetek, elágazások, ciklusok, beágyazott vezérlési szerkezetek. Függvények, deklarációk, prototípus deklarációk, paraméter átadás. Tárolási osztályok, érvényességi kör, függvényhívási mechanizmus. Alapvető adattípusok. Pointer típus. Tömb, struktúra. Fájl kezelés.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Algoritmizálási feladat (10 pont), zárthelyi dolgozat (50 pont), 2 programozási feladat (2x10 pont). Az aláírás megszerzésének feltétele a félévközi számonkérések legalább 50%-os teljesítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
-
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
-
Kötelező irodalom:

1. B.W. Kernighan and D.M. Ritchie: The C Programming Language, 2nd Edition, Prentice-Hall, ISBN-13: 978-0131103627
2. B.W. Kernighan and D.M. Ritchie: A C programozási nyelv, Műszaki Könyvkiadó, 1994, ISBN 963 16 0552 3
3. C.L. Tondo, S.E. Gimpel: C programozási gyakorlatok, Műszaki Könyvkiadó, 1988
4.
5.

Ajánlott irodalom: