Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Rendszerüzemeltetés 3; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Rendszerüzemeltetés 3
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL30M-B
Levelező: GEIAL30M-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Vincze Dávid - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEIAL30L-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Szervereken, illetve hálózati munkacsoportokban használt gyakori szolgáltatások bemutatása. Ezek demonstrálása konkrét megoldásokkal.
Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit. Alapvető adatbiztonsági ismeretekkel bír. Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására. Együttműködik informatikusokkal és villamosmérnökökkel a csoportmunka során, és más szakterületek képviselőivel is az adott probléma követelményelemzésének és megoldásának kimunkálása során. Magyar és angol nyelven kommunikál szakmai kérdésekről és alkotó módon használja az informatika formális nyelvezetét. Folyamatosan képezi magát és lépést tart az informatikai szakma fejlődésével.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. A saját munkaterületén túl a teljes műszaki rendszer átlátására törekszik. Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve. Komplex megközelítést kívánó döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. Érti és magáénak érzi a szakma etikai elveit és jogi vonatkozásait. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és megrendelői adatainak, információinak biztonságára.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. A szakismeretek birtokában biztonságtudatos hozzáállású, szem előtt tartja a potenciális veszélyeket és támadási lehetőségeket, és felkészül azok kivédésére.
Tárgy tematikus leírása:
Alkalmazás szerverek, web szerverek, adatbázis kiszolgálók (RDBMS, NoSQL), xAMP rendszerek, címtárak (LDAP), file szerverek (NFS, SMB, AFS), hálózati időszinkronizálás. Elektronikus levelező rendszerek (SMTP, POP, IMAP) / tartalomszűrés (vírus/spam). Tárhelyek kialakítása, menedzselése. Naplófileok elemzése, központi naplózás. Monitorozó rendszerek. Audit. Hibaelhárítás. Munkaállomások üzemeltetése. Grafikus felületek. Távoli elérés. Helyi hálózat kialakítása. Tipikus SOHO infrastruktúra kiépítés és üzemeltetés. Vezetéknélküli és vezetékes hálózatok authentikációs háttere (EAP, RADIUS). Rendszerek közti átjárhatóság, interoperabilitás. Linux, mint hálózati csomópont (forgalomirányítás, L2 switch, VLAN, csomagszűrés, transzparens proxy, stb.). Teljesítményfokozás
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele a számítógépes gyakorlati otthoni feladat és zárthelyi dolgozat teljesítése (legalább 50%).
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás feltétele a számítógépes gyakorlati otthoni feladat és zárthelyi dolgozat teljesítése (legalább 50%).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és szóbeli részból áll. Az írásbeli vizsgát leglább 50% mértékben kell teljesíteni, hogy szóbelire kerülhessen sor.
A két vizsgarészre kapott pontok összesítése után az értékelés az alábbi skála alapján történik:_x005F_x005F_x005F_x000D_
0% - 50% : elégtelen_x005F_x005F_x005F_x000D_
51% - 62%: elégséges_x005F_x005F_x005F_x000D_
63% - 74%: közepes_x005F_x005F_x005F_x000D_
75%-87%: jó_x005F_x005F_x005F_x000D_
88%-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsga írásbeli és szóbeli részból áll. Az írásbeli vizsgát leglább 50% mértékben kell teljesíteni, hogy szóbelire kerülhessen sor.
A két vizsgarészre kapott pontok összesítése után az értékelés az alábbi skála alapján történik:_x005F_x005F_x005F_x000D_
0% - 50% : elégtelen_x005F_x005F_x005F_x000D_
51% - 62%: elégséges_x005F_x005F_x005F_x000D_
63% - 74%: közepes_x005F_x005F_x005F_x000D_
75%-87%: jó_x005F_x005F_x005F_x000D_
88%-100%: jeles
Kötelező irodalom:
1. Gerrit Huizenga, Sandra K. Johnson, Badari Pulavart: Linux kiszolgálók teljesítményének fokozása, IBM press
2. Gregor N. Purdy: Linux iptables zsebkönyv
Ajánlott irodalom:
1. Jono Bacon, Nicholas Petreley: Linux asztali gépen
2. Bill von Hagen, Brian K. Jones: Linux bevetés közben - Második küldetés
3. James Turnbull: Pro Linux System Administration