Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

UNIX rendszergazda; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
UNIX rendszergazda
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL30F-B
Levelező: GEIAL30F-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Vincze Dávid - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAl302-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tárgy célja a korszerű UNIX és Linux alapú operációs rendszerek és alapvető szolgáltatásaik telepítési, üzemeltetési és biztonsági feladatainak megismerése és gyakorlatorientált elsajátítása. A hallgatóknak olyan tudás átadása, amely segítségével képesek rendszeradminisztrációs feladatok ellátására.


Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit. Alapvető adatbiztonsági ismeretekkel bír. Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására. Együttműködik informatikusokkal és villamosmérnökökkel a csoportmunka során, és más szakterületek képviselőivel is az adott probléma követelményelemzésének és megoldásának kimunkálása során. Magyar és angol nyelven kommunikál szakmai kérdésekről és alkotó módon használja az informatika formális nyelvezetét. Folyamatosan képezi magát és lépést tart az informatikai szakma fejlődésével.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. A saját munkaterületén túl a teljes műszaki rendszer átlátására törekszik. Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve. Komplex megközelítést kívánó döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. Érti és magáénak érzi a szakma etikai elveit és jogi vonatkozásait. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és megrendelői adatainak, információinak biztonságára.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. A szakismeretek birtokában biztonságtudatos hozzáállású, szem előtt tartja a potenciális veszélyeket és támadási lehetőségeket, és felkészül azok kivédésére.
Tárgy tematikus leírása:

Részletesen tárgyalásra kerül a UNIX és Linux operációs rendszerek felépítése, fontosabb részei. Ismertetésre kerülnek a különböző fájlmegosztási lehetőségek, a felhasználók menedzsmentje és egyéb fontos adminisztrációs megoldások. Áttekintésre kerül a grafikus felhasználói felülethez elengedhetetlen X szerver, annak főbb részei és működése, majd a fontosabb ablak menedzserek.
A hallgatók betekintést nyerhetnek a Linux alapú hálózatok és eszközök konfigurációjába. Wifi eszközök csatolása, kernel modul integrálása, routing tábla kezelése. A naplózás folyamatának és naplófájlok kezelésének bemutatása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Zárthelyi dolgozat megírása. Aza láírás megszerzésének feltétele a ZV sikeres teljesítése (legalább 50%).
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Zárthelyi dolgozat megírása. Aza láírás megszerzésének feltétele a ZV sikeres teljesítése (legalább 50%).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és opcionálisan szóbeli is lehet. Az elégséges jegy feltétele az 50% elérése.
A két vizsgarészre kapott pontok összesítése után az értékelés az alábbi skála alapján történik:_x005F_x005F_x005F_x000D_
0% - 50% : elégtelen_x005F_x005F_x005F_x000D_
51% - 62%: elégséges_x005F_x005F_x005F_x000D_
63% - 74%: közepes_x005F_x005F_x005F_x000D_
75%-87%: jó_x005F_x005F_x005F_x000D_
88%-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsga írásbeli és opcionálisan szóbeli is lehet. Az elégséges jegy feltétele az 50% elérése.
A két vizsgarészre kapott pontok összesítése után az értékelés az alábbi skála alapján történik:
0% - 50% : elégtelen
51% - 62%: elégséges
63% - 74%: közepes
75%-87%: jó
88%-100%: jeles
Kötelező irodalom:

1. Dr. Vincze Dávid online segédlete: https://users.iit.uni-miskolc.hu/~vinczed/
2. Kapcsolódó MeMOOC kurzus: www.memooc.hu

Ajánlott irodalom:

1.Pere László, GNU/LINUX rendszerek üzemeltetése I-II. Kiskapu Kiadó. 2005.
2. Gagné, Marcel, Linux rendszerfelügyelet. Kiskapu Kiadó. 2002.
3. Sikos László, Bevezetés a Linux használatába. BBS-INFO Kiadó. 2005.
4. Christopher Negus, Christine Bresnahan, Linux Bible, Wiley; 8 edition, 2012