Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakdolgozatkészítés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakdolgozatkészítés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK910-B
Levelező: GEIAK910-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:min. 175 kredit és GEMAN138-B, GEIAL300-B, GEIAK900-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 8
Gyakorlat (levelező): 32
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A hallgatók által tanultak alkalmazása egy nagyméretű, termelésinformatikai tárgyú feladatban, mellyel bizonyítják alkalmasságukat a Master fokozat megszerzésére.
Tudás: Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit.
Képesség: Felhasználja az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok) az informatikai rendszerek kialakítását célzó mérnöki munkájában. Képes szakterületén elemzési, specifikációs, tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására, alkalmazza a fejlesztési módszertanokat, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat.
Attitűd: A saját munkaterületén túl a teljes műszaki rendszer átlátására törekszik.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:
A hallgatóknak összetett termelésinformatikai kötődésű feladatot kell megoldani, teljes dokumentálással, a diplomamunka előállításához tervezésvezető (konzulens) irányításával, egyéni konzultációs rendszerben. A munka során munkanaplót kell vezetni, melyet a konzulensek rendszeresen láttamoznak.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Rendszeres tervezésvezetői ellenőrzések.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A jegyet a témavezető határozza meg. Nem működő alkalmazás vagy hiányos, hibás dolgozat elégetlent jelent.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
nincs iirodalom, témától, feladattól függő egyéni
Ajánlott irodalom:
nincs iirodalom, témától, feladattól függő egyéni