Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Vállalati informatika; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Vállalati informatika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK110-B
Levelező: GEIAK110-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Kulcsárné Dr. Forrai Mónika - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Mihály Krisztián, egyetemi tanársegéd
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAK100-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Megismertetni a hallgatókkal a vállalati informatika fogalmát, a vállalati információs rendsezreket


Tudás: Birtokában van a mért jelek feldolgozásával, rendszerek és hálózatok modellezésével, szimulációjával és szabályozásával kapcsolatos alapismereteknek és mérnöki szemléletnek. Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét.
Képesség: Képes vállalati információs rendszereket fejlesztésére és korábbi fejlesztések implementációjára. Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására.
Attitűd: A saját munkaterületén túl a teljes műszaki rendszer átlátására törekszik. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

A vállalati informatika fogalma. CAxx technikák. Vállalati információs rendszerek. Integrált vállalatirányítási rendszerek (Enterprise Resources Planning, ERP). SAP rendszerek fejlesztése. Adatszótár, belső táblák, szelekciós riportok. Funkciós modulok. ABAP alapok,

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Szóbeli vizsga. Ötfokozatú érdemjegy. Értékelés: 0-40p: 1; 41-53p: 2; 54-66p: 3; 67-79p: 4; 80-100p: 5;
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Szóbeli vizsga. Ötfokozatú érdemjegy. Értékelés: 0-40p: 1; 41-53p: 2; 54-66p: 3; 67-79p: 4; 80-100p: 5;
Kötelező irodalom:

1. Mihály Krisztián: Vállalati informatika. Oktatási segédletek: előadásvázlatok és gyakorlati jegyzetek.
http://uni-miskolc.hu/~altmihaly/
2. Kulcsár Gyula: Optimalizálási feladatok a termelés tervezésében és irányításában. Elektronikus oktatási segédlet. http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar
3. Bodnár Pál: Vállalati informatika. Perfect, 2008.
4. Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. (2. kiadás új rendszerekkel), ComputerBooks, 2009.
5. Michael L. Pinedo: Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, (2nd ed.), 2009.

Ajánlott irodalom:

1. Ronald G. Askin, Charles R. Standridge: Modeling and Analysis of Manufacturing Systems. Wiley, 1993.
2. Francois B. Vernadat: Enterprise Modeling and Integration: Principles and Applications. Springer, 1996.