Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

C# programozás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
C# programozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL31J-B
Levelező: GEIAL31J-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A_V2
Tárgyfelelős: Smid László - mesteroktató
Közreműködő oktató(k): -
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEIAL313-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók megismertetése a .Net keretrendszer által nyújtotta lehetőségekkel a C# programozási nyelv segítségével. Képesek legyen C# nyelven írt alkalmazásokat olvasni, írni, hibát keresni. Tudják használni a Visual Studio alapvető funkcióit.


Tudás: Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét.
Képesség: Képes szakterületén elemzési, specifikációs, tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására, alkalmazza a fejlesztési módszertanokat, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat. Együttműködik informatikusokkal és villamosmérnökökkel a csoportmunka során, és más szakterületek képviselőivel is az adott probléma követelményelemzésének és megoldásának kimunkálása során. Folyamatosan képezi magát és lépést tart az informatikai szakma fejlődésével.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

A C# programozási nyelv áttekintése, nyelvi elemek. A I/O műveletek kezelése fájlrendszert megvalósító osztályok, Stream kezelés, hálózat kezelés. Szerializációs alapfogalmak, Bináris és XML szerializáció. Generikus típusok létrehozása, kezelése. Kollekciók használata. Algoritmusok költsége, hatékonysága, hatékonyság mérése Visual Studio segítségével, kód metrikák értelmezése. Szálkezelés alapjai

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgára aláírás birtokában lehet menni. A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli elemei: egy gyakorlati feladat (15 pont, legalább 7 pont megszerzése szükséges). További 5-6 egyszerű kis kérdés, összesen 25 pontért.
Írásbeli értékelése: 0-20 elégtelen; 21-25 elégséges; 26-30 közepes; 31-35 jó; 36- 40 jeles. Szóban egy elméleti tételkérdés kifejtése. A végső vizsgajegy az írásbeli dolgozat és a szóbeli felelet átlaga.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsgára aláírás birtokában lehet menni. A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli elemei: egy gyakorlati feladat (15 pont, legalább 7 pont megszerzése szükséges). További 5-6 egyszerű kis kérdés, összesen 25 pontért.
Írásbeli értékelése: 0-20 elégtelen; 21-25 elégséges; 26-30 közepes; 31-35 jó; 36- 40 jeles. Szóban egy elméleti tételkérdés kifejtése. A végső vizsgajegy az írásbeli dolgozat és a szóbeli felelet átlaga.
Kötelező irodalom:

1. A tárgy előadásvázlatai (https://www.iit.uni-miskolc.hu/smid-laszlo-oktatott-targyak/c-programozas-net-technologiak.html)
2. Reiter István: C# programozás lépésről-lépésre, Jedlik Oktatási Stúdió, 2012.
3. Andrew Troelsen, Philip Japikse: C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework, Apress Media, 2015.
4. Andrew Troelsen: A C# 2008 és a .NET 3.5, SZAK Kiadó, 2009.
5. Illés Zoltán: Programozás C# nyelven, Jedlik Oktatási Stúdió, 2005.

Ajánlott irodalom: