Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Számítástechnika szigorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Számítástechnika szigorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL300-B
Levelező: GEIAL300-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kovács Szilveszter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEIAL304-B és GEIAL314-B és GEIAl302-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: szigorlat
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A szigorlat célja ellenőrizni, hogy a hallgató képes-e a szoftver fejlesztés,s zámítógép rendszerek témakörökből megtanult ismertek együttes alkalmazására.
Tudás: Ismeri a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket. Tudása kiterjed az információs rendszerek modellezésére, adatbázis alapú rendszerek kialakítására, számítógépes hálózatok felépítésére, működésére és implementációjára, felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítására, intelligens rendszerek jellemzőire, a mobil alkalmazásfejlesztés sajátosságaira, a korszerű, általános célú operációs rendszerek menedzselésére, és az IT biztonság szempontjaira. Alapvető adatbiztonsági ismeretekkel bír. Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Képes alkalmazást fejleszteni, kliens-szerver és WEB, mobil rendszereket programozni, multiplatform rendszereket kialakítani. Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására. Képes szakterületén elemzési, specifikációs, tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására, alkalmazza a fejlesztési módszertanokat, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és megrendelői adatainak, információinak biztonságára.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:
A szigorlat a következő témaköröket foglalja magába: számítógép architektúrák, számítógép hálózatok, operációs rendszer, objektum orientát programozás
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
a doglozat megírása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
a doglozat megírása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Irásbeli + szóbeli vizsga:
Irásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%: elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
A szóbeli vizsga feltétele a min. elégséges írásbeli.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Irásbeli + szóbeli vizsga:
Irásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%: elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
A szóbeli vizsga feltétele a min. elégséges írásbeli.
Kötelező irodalom:
Nincs kkülön irrodalom, az alkotó tárgyak könvyei kellenek
Ajánlott irodalom:
Nincs kkülön irrodalom, az alkotó tárgyak könvyei kellenek