Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Autóipari felületkezelés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Autóipari felületkezelés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT084-B
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEMTT083-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A járműipar jellemző alkatrészei esetében a felületi igénybevételek, az alkalmazott felületkezelések és a felületi hőkezelések elvi alapjainak megismerése


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
Képesség: Képes a járművek és mobil gépek szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát a feladatok végrehajtásakor alkalmazni.
Attitűd: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
Tárgy tematikus leírása:

Hőkezelési műveletek foglama, célja. Felülettechnológiák tárgya, alapelvei, történeti áttekintés, térfogati hőkezlések és felületi technológiák kapcsolata. Térfogati hőkezelések és tervezési szempontjaik. Felületi igénybevételek - Korrózió, fáradás, kopás. Felületi tulajdonságok és rétegek mérési módszerei, vizsgálati eljárásai. Felülettechnológiák csoportosítása és azok elvi alapjai: felületi edzés, termokémiai kezelések, bevonatolási technnológiák, galvanizálás, festés. Járműipari szerszámok és alkatrészek felületkezelő technológiájának kiválasztási szepmontjai, tervezési irányelvei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az előadások legalább 60%-án és a kötelező gyakorlatok 100%-án való részvétel, a két zárthelyi dolgozat pontszámainak az összege érje el az összes pontszám legalább 50 %-át, az 1 db önálló és 1 db csoportos feladat megoldása legyen legalább elégséges (2) szintű.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

A két zárthelyi és egy egyéni és egy csoportos feladat összpontszáma alapján: 50%-tól elégséges (2), 80 %-tól jeles (5), közötte a skála lineáris.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Vetter J. (2015) Surface Treatments for Automotive Applications. In: Cha S., Erdemir A. (eds) Coating Technology for Vehicle Applications. Springer, Cham, Print ISBN 978-3-319-14770-3, Online ISBN 978-3-319-14771-0, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-14771-0_6
2. Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológiák. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003.

Ajánlott irodalom:

1. Totten, G.E. (ed.): ASM Handbook, Vol. 4A, Steel Heat Treating Fundamentals and Processes, 2013
2. Totten, G. E., Howes,M.A.H.: Steel Heat Treatment Handbook, 1997, ISBN: 9780824797508
3. Totten, G.E.: Steel Heat Treatment: Metallurgy and Technologies, Second Edition, 2006, Taylor & Francis. ISBN 9780849384554
4. Krauss, G.: Steel Processing, Structure and Performance, ASM International, ISBN: 978-0-87170-817-5, 2005