Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Objektum orientált programozás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Objektum orientált programozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL313-B
Levelező: GEIAL313-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Baksáné Dr. Varga Erika - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): -
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEIAL311-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Az objektum orientált programozás alapelveinek, és szemléletének megismerése. A OOP alapú programozás begyakorlása, az osztály és objektum alapú programozás bemutatása. A Java nyelv alapjainak és OOP elemeinek az elsajátítása.


Tudás: Ismeri a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket. Tudása kiterjed az információs rendszerek modellezésére, adatbázis alapú rendszerek kialakítására, számítógépes hálózatok felépítésére, működésére és implementációjára, felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítására, intelligens rendszerek jellemzőire, a mobil alkalmazásfejlesztés sajátosságaira, a korszerű, általános célú operációs rendszerek menedzselésére, és az IT biztonság szempontjaira.
Képesség: Képes szakterületén elemzési, specifikációs, tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására, alkalmazza a fejlesztési módszertanokat, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat. Folyamatosan képezi magát és lépést tart az informatikai szakma fejlődésével.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

Az objektum-orientált programozás alapelvei. A Java programozási nyelv története alapvető sajátosságai, a Java platform. A nyelv alapelemei. Operátorok, tömbök, típusok. Vezérlési szerkezetek. Osztály és objektum, példányosítás. Hozzáférési kategóriák. Konstruktorok, inicializáló blokkok, destruktor jellegű metódusok. Öröklődés, polimorfizmus. Alapvető osztályok. Kivételkezelés. Interface. Alapvető csomagok és névterek. Osztálytervezési szempontok, alkalmazási példák.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2 programozási feladat (2x10 pont). Az aláírás megszerzésének feltétele a félévközi számonkérések legalább 50%-os teljesítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 programozási feladat (10 pont). Az aláírás megszerzésének feltétele a félévközi számonkérés legalább 50%-os teljesítése.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli dolgozat minimum 50%-os teljesítése esetén a szóbeli vizsgán az elméleti tételek közül egyet húz a hallgató. A vizsgajegy az írásbeli dolgozat és a szóbeli felelet lefelé kerekített átlaga. Az írásbeli értékelése: 50-64% elégséges (2); 65-79% közepes (3); 80-90% jó (4); 91-100% jeles (5)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsga írásbeli. A dolgozat értékelése: 50-64% elégséges (2); 65-79% közepes (3); 80-90% jó (4); 91-100% jeles (5)
Kötelező irodalom:

1. Oracle Java dokumentáció, https://docs.oracle.com/javase/tutorial/ 2. Angster Erzsébet: Objektum orientált tervezés és programozás, Java, 1. kötet 3. kiadás (2003) ISBN 963 00 6263 1, 2. kötet 2. kiadás (2004) ISBN 963 216 513 6 3. 4. 5.

Ajánlott irodalom:

1. J. Bloch: Hatékony Java, Kiskapu Kft. 2008, ISBN: 9789639637504
2. J. Bloch, N. Gafter: Java-fejtörők, Kiskapu Kft. 2010, 978-963-9637-70-2
3. Java Code Conventions, 1997, www.oracle.com/technetwork/java/codeconventions-150003.pdf
4.
5.