Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Programozás alapjai; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Programozás alapjai
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL311-B
Levelező: GEIAL311-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Baksáné Dr. Varga Erika - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): -
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 3
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 16
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A számítógép programozás elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása, algoritmizálási gyakorlat megszerzése, a C programozási nyelv, annak alapvető vezérlési, adatstruktúra elemeinek a megismerés és gyakorlása. Alap algoritmusok önálló megírása.


Tudás: Ismeri a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket. Tudása kiterjed az információs rendszerek modellezésére, adatbázis alapú rendszerek kialakítására, számítógépes hálózatok felépítésére, működésére és implementációjára, felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítására, intelligens rendszerek jellemzőire, a mobil alkalmazásfejlesztés sajátosságaira, a korszerű, általános célú operációs rendszerek menedzselésére, és az IT biztonság szempontjaira.
Képesség: Képes szakterületén elemzési, specifikációs, tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására, alkalmazza a fejlesztési módszertanokat, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat. Folyamatosan képezi magát és lépést tart az informatikai szakma fejlődésével.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

A számítógép programozás szintjei, fejlődése. Alapvető adatstruktúrák és algoritmusok. Folyamatábra elemek. A programtervezés fázisai. A C programnyelv alapjai. A C program szerkezete. Kifejezések, operátorok, precedencia, típuskonverzió. C utasítások, vezérlési szerkezetek, elágazások, ciklusok, beágyazott vezérlési szerkezetek. Függvények, deklarációk, prototípus deklarációk, paraméter átadás. Tárolási osztályok, érvényességi kör, függvényhívási mechanizmus. Alapvető adattípusok. Pointer típus. Tömb, struktúra. Fájl kezelés.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Algoritmizálási feladat (10 pont), zárthelyi dolgozat (50 pont), 2 programozási feladat (2x10 pont). Az aláírás megszerzésének feltétele a félévközi számonkérések legalább 50%-os teljesítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
2 programozási feladat (2x10 pont). Az aláírás megszerzésének feltétele a félévközi számonkérések legalább 50%-os teljesítése.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli beugró teszt (10 pont) minimum 70%-os és az írásbeli dolgozat (50 pont) minimum 50%-os teljesítése esetén a szóbeli vizsgán minden szint teljesítéséhez egy-egy programozási feladatot kell megoldani. A vizsgajegy az utoljára teljesített programozási feladat szintje, de az írásbeli dolgozat eredményén max. egy jegyet lehet javítani. Az írásbeli értékelése: 50-64% elégséges (2); 65-79% közepes (3); 80-90% jó (4); 91-100% jeles (5)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. B.W. Kernighan and D.M. Ritchie: The C Programming Language, 2nd Edition, Prentice-Hall, ISBN-13: 978-0131103627
2. B.W. Kernighan and D.M. Ritchie: A C programozási nyelv, Műszaki Könyvkiadó, 1994, ISBN 963 16 0552 3
3. C.L. Tondo, S.E. Gimpel: C programozási gyakorlatok, Műszaki Könyvkiadó, 1988
4.
5.

Ajánlott irodalom: