Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Járműipari anyagtechnológiák; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Járműipari anyagtechnológiák
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT083-B
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Kovács Péter Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEMTT082-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tárgy elsődleges célja az, hogy megismertesse a hallgatókat a járműiparban használt legfontosabb mechanikai technológiákkal, azok elméleti alapjaival, technológia folyamataival és berendezéseivel.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
Attitűd: Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
Tárgy tematikus leírása:

Szerkezet, technológia és anyagtulajdonságok foglaomrendszere és kapcsolata A műszaki termék keletkezése életszakaszai, anyagkörfolyamat, gyártási folyamat, gyártási technológiák összetétele, fő és segédfolyamatok. A hőkezelés célja, hőmérséklet-idő diagramja. A hőkezelő eljárások osztályozása. Acélok hőkezelése. Megmunkálhatóságot javító, keménységnövelő, szívósságfokozó, felületötvöző hőkezelések. Nemvas fémek hőkezelése. Öntéstechnológia alapjai, sajátosságai, jellemzői. Öntészeti technológiák, eljárásaik. Porkohászati technológia sajátosságai, jellemzői. Porkohászati alkatrészek gyártástechnológiai eljárásai. Képlékenyalakítás fogalma, sajátosságai, jellemzői. Hideg- és melegalakítás, alakítás okozta tulajdonságváltozások. Kovácsolás, hengerlés, hideg- és melegfolyatás. Lemezalakítások technológiája. Hegesztés, forrasztás, sajátosságai, jellemzői.
Ömlesztő hegesztések. Sajtoló hegesztések. Forrasztás technológiája.
Minőségbiztosítás az anyagtechnológiákban.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az előadások legalább 60%-án és a kötelező gyakorlatok 100%-án való részvétel, a két zárthelyi dolgozat pontszámainak az összege érje el az összes pontszám legalább 50 %-át, és 1 db csoportos feladat megoldása legyen legalább elégséges (2) szintű.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli és szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga feltétele az írásbeli vizsga min. 50%-os teljesítése. Az írásbeli vizsga értékelése: 50%-tól elégséges (2), 80 %-tól jeles (5), közötte a skála lineáris.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológiák. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003.
2. ASM Handbook: volume 4: Heat Treating, ASM International, 1991.,ISBN-13: 978-0871703798 - vonatkozó fejezetei
3. ASM Handbook Volume 6: Welding, Brazing, and Soldering, Editor: D.L. Olson, T.A. Siewert, S. Liu, G.R. Edwards, 1993., ASM International, ISBN: 978-0-87170-382-8- vonatkozó fejezetei
4. ASM Handbook Volume 14: Forming and Forging, 1988., ASM International, ISBN: 978-0-87170-382-8- vonatkozó fejezetei

Ajánlott irodalom: