Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Adatkezelés XML-ben; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Adatkezelés XML-ben
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL332-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kovács László - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAL322-B és GEIAL313-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az XML ls JSON alapú adatmodellezés elveinek elsajátítása, a XML és JSON alapú adatok kezelési eszközeinek és szabványainak a megismerése. Az XMLSchema, a DOM és az XSLT felületek programozási készségének elsajátítása


Tudás: Rendelkezik az információrendszerekkel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, érti az architektúra szervezési elveket, és összefüggéseiben képes értelmezni a számítástechnikai és információ architektúra összetevőit.
Képesség: Képes adatbázisok menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására, egyszerű adatmigrációs feladatok megoldására.
Attitűd: Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására.
Autonomia és felelősség: Felelős önálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

Tematika ismertetése. XML kialakulása, XML szabvány elemei. XDM modell elemei, XDM modell készítése, XML tervezésének módszertana. DTD szabvány, DTD létrehozás módszertana. XMLSchema működése, elemek áttekintése. XMLSchema haladó elemei, tervezési módszertan. A SAX felület adatmodellje és működése, API elemek DOM modell áttekintése. A DOM API elemek áttekintése, alkalmazása. Az XSLT transzformációs szabvány elemei, XPath szabvány eleme. XSLT haladó elemei, függvények készítése. JSON modell elemei; JSON és XML összevetése, JSON séma kezelése JSON API programozása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésének feltételei: a háromt egyéni feladat sikeres megvédése; a heti gyakorlatok minimum 60%-os teljesítése
A félév során két otthoni egyéni feladat (XMLSchema tervezése , DOM API program és XSLT program) elkészítését kell megoldani. Az egyéni feladat megvédése a 10 héten történik. Az egyéni feladat egyszer pótolható.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli dolgozat minimum 50%-os teljesítése esetén a szóbeli vizsgán az elméleti tételek közül egyet kap a hallgató. A vizsgajegy az írásbeli dolgozat és a szóbeli felelet lefelé kerekített átlaga. Az írásbeli rész az alábbi részekből áll: Elméleti jellegű kérdések összesen 40 pontért és gyakorlati feladat 10 pontért.
Értékelés: 0 %- 50% elégtelen(1) ; 51% - 63% elégséges(2) ; 64% - 76% közepes(3) 77% - 89% jó(4) ; 90% - 100% jeles(5) "
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Kovács László: XML adatkezelés, www‐db.iit.uni‐miskolc.hu;

Neil Bradley: XML kézikönyv, Szak kiadó, 2004;

Michael J. Young: XML lépésről lépésre, Szak Kiadó, 2002

Ajánlott irodalom:

Jeszenszky Péter: XML, DE, 2019;

W3C XML szabványai;

Neil Bradley: XML kézikönyv, Szak kiadó