Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Korszerű információs technológiák; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Korszerű információs technológiák
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL31G-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Vincze Dávid - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEIAL314-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók bevezetése különböző modern, aktuális és elterjedt számítógépes technológiákba, melyek a speciális igények kiszolgálására készültek. Az elosztott szerverrendszerek, nagygépes környezetek bemutatása.ba.


Tudás: Rendelkezik az információrendszerekkel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, érti az architektúra szervezési elveket, és összefüggéseiben képes értelmezni a számítástechnikai és információ architektúra összetevőit.
Képesség: Képes az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, a leghatékonyabb IT-megoldások felhasználásával gazdasági problémák megoldási változatainak elkészítésére, informatikai támogatás, fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására. Képes adatbázisok menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására, egyszerű adatmigrációs feladatok megoldására.
Attitűd: Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására.
Autonomia és felelősség: Feladatvégzéskor szakmai szempontok érvényesítése mellett önálló véleménye van az informatikai rendszerek gazdasági, társadalmi, és biztonsági hatásaival, vonzataival kapcsolatosan.
Tárgy tematikus leírása:

Szuperszámítógépek. Many-core architektúrák és GPU-k. Mesterséges intelligencia, gépi tanulás, Deep Learning. Kiterjesztett valóság és virtuális valóság. Internet of Things. RFID, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, stb. Robotok.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés: a félév során 2 ZH-t kell megírni, és a gyakorlati órákon kiadott helyben valamint otthon megoldandó feladatokat a hallgató a kiírásnak megfelelő módon elkészítse. Az aláírás feltétele a ZH-k legalább elégséges szinten történő megírása, a gyakorlati órák legalább 80%-án való aktív részvétel.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A félév során megírt zárthelyik értékelése: 0-50% elégtelen, 51-62% elégséges, 63-75% közepes, 76-88% jó, 89-100% jeles. A gyakorlati jegy a megírt 2 zárthelyi átlagából számítódik.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

témakörtöl függő, félév függő

Ajánlott irodalom:

témakörtöl függő, félév függő