Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Adattárház rendszerek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Adattárház rendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL32E-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. habil. Sasvári Péter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEIAL322-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A képzés során a hallgatók megismerkednek a sikeres adattárházak tervezési, kivitelezési és menedzselési feladataival. A kurzus bemutatja, hogy az adattárházak miért fontos döntéstámogató eszközök a mai üzleti világban.
Tudás: Ismeri és érti az analízis, valószínűségszámítás, lineáris algebra, operációkutatás, statisztika, illetve a számítástudomány alapvető fogalmait és összefüggéseit, valamint az alkalmazási területekhez kapcsolódó rutinszerű problémák formális modelljeit. Rendelkezik az információrendszerekkel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, érti az architektúra szervezési elveket, és összefüggéseiben képes értelmezni a számítástechnikai és információ architektúra összetevőit.
Képesség: Képes üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására.
Attitűd: Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására.
Autonomia és felelősség: Feladatait szakmai szempontok érvényesítése mellett az informatikai rendszerek működésének környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos hatásairól és vonzatairól alkotott önálló véleménye mindenkori figyelembevételével végzi.
Tárgy tematikus leírása:
1. OLTP és OLAP rendszerek összehasonlítása, jellemzőik összefoglalása.
2. Egyváltozós adatelemzési módszerek.
3. Többváltozós adatelemzési módszerek.
4. Statisztikai tesztek.
5. Adatelemzés SQL és R statisztikai függvényekkel.
6. Adattárház rendszerek jellemzése és tervezése: adatbetöltés és ETL folyamatok.
7. A multidimenzionális adatmodell elemei. MD modell tervezésének lépései.
8. Az MD modell műveleti része, adatok lekérdezése.
9. Adattárház termékek: MS SQLServer Analysis Server és az MDX nyelv.
10. Adattárház termékek: Oracle DB with OLAP Option.
11. Esettanulmány: egy ingyenesen elérhető adattárház rendszer bemutatása.
12. Adatbányász módszerek az adatelemzésben.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Egyéni feladat készítése és zárthelyi dolgozat íratása az előadások és a gyakorlatok anyagaiból. Az aláírás megszerzésének feltétele a legalább elégséges érdemjegy megszerzése és az egyéni feladat elkészítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése. A gyakorlati jegy kiszámítása:
0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Kovács László (2011): Adatelemzési technikák és eszközök, Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-7279-5, Link: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_30_adatelemzesi_technikak_es_eszkozok/adatok.html
2. Ralph Kimball, Margy Ross (2002): The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, 2nd Edition, Wiley, ISBN: 978-0-471-20024-6; Link: https://www.wiley.com/en-us/The+Data+Warehouse+Toolkit%3A+The+Definitive+Guide+to+Dimensional+Modeling%2C+3rd+Edition-p-9781118530801
3. W. H. Inmon (2005): Building the Data Warehouse, 4th Edition, Wiley, ISBN: 978-0-764-59944-6, Link: https://www.wiley.com/en-us/Building+the+Data+Warehouse%2C+4th+Edition-p-9780764599446
Ajánlott irodalom:
1. Surajit Chaudhuri, Umeshwar Dayal (1997): An Overview of Data Warehousing and OLAP Technology, Sigmod Record, Link: https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/an-overview-of-data-warehousing-and-olap-technology-2/
2. Barb Wixom, Hugh Watson (2001): An empirical investigation of the factors affecting data warehousing success, MIS Quarterly, Volume 25 Issue 1, March 2001, Pages 17-32 , Link: https://www.researchgate.net/publication/220260021_An_Empirical_Investigation_of_the_Factors_Affecting_Data_Warehousing_Success