Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Vállalati információs rendszerek fejlesztése; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Vállalati információs rendszerek fejlesztése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL315-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. habil. Sasvári Péter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAL322-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A vállalatok felismerték, hogy a piaci versenyben lemaradnak, ha nem rendelkeznek kellő informatikai infrastruktúrával. A piaci kihívásokra csak úgy tudnak megfelelően reagálni, ha gazdálkodási folyamataikat informatikai rendszerekkel támogatják. Tevékenységüket ezért integrált vállalatirányítási rendszerrel irányítják. A bevezetést követően ezen rendszereket folyamatosan üzemeltetni kell, valamint a belső és a külső követelményekhez folyamatosan illeszteni, amely a hozzáértő informatikus szakemberek feladata.
Tudás: Ismeri és érti a vállalat tevékenységi rendszerét, az értéklánc, az ellátási lánc alapvető fogalmait, a folyamatszemléletű vállalati működés alapelveit, a vállalati stratégia fogalmát és összetevőit. Ismeri az információ architektúra különböző rétegeinek (tranzakció-feldolgozás, operatív működés támogatása, döntéstámogatás, csoportmunka, munkafolyamat) alapvető jellemzőit és a közöttük levő összefüggéseket.
Képesség: Képes az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, a leghatékonyabb IT-megoldások felhasználásával gazdasági problémák megoldási változatainak elkészítésére, informatikai támogatás, fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli az informatikai és alkalmazási szakterülete (vállalat, közigazgatási vagy közszolgálati szervezet) szakmai alapelveit.
Autonomia és felelősség: Feladatvégzéskor szakmai szempontok érvényesítése mellett önálló véleménye van az informatikai rendszerek gazdasági, társadalmi, és biztonsági hatásaival, vonzataival kapcsolatosan.
Tárgy tematikus leírása:
1. Vállalati modellek, vállalat fogalma, fő tevékenységi elemek, áramlások, értéklánc modell, struktúra modellek; Fejlődési stratégiák; informatika szerepe
2. VIR fogalma, szerepe, kialakulása, fejlődése; VIR komponensek: OLTP, OLAP, middleware-elemek
3. Folyamat- és adatmodellek, adatmodell-típusok, UML osztálymodell, Petri-háló jellemzése, elemei; Állapottérkép-modellek
4. Workflow-rendszerek működése, workflow komponensei, ProcessMaker és Process Modeler nevű keretrendszerek általános bemutatása
5. VIR-informatikai architektúra típusok; Monolit rendszer, Kliens-szerver-architektúrák, Middleware koncepció, Web-struktúra, CORBA-komponensek
6. SOA-architektúra kialakulása, alapelemei, A SOA kialakítása keretrendszere; SOA-technológia háttere, Web-szolgáltatások, SOAP-elemek, SDDI
7. Információs Rendszerek Fejlesztési Életciklusai
8. Fejlesztési módszertanok
9. Weboldalak fejlesztési módszerei
10. Használhatósági értékelési modellek
11. Minőségértékelési modellek
12. Információs Rendszer modellek a siker értékeléséhez
13. Projekt menedzsment; Projekt szereplői, fázisok, ütemezés; MS Projekt alapfogalmai és működési környezete
14. VIR: az információ uralma, esettanulmányok
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Csoportos prezentáció és zárthelyi dolgozat íratása az előadások és a gyakorlatok anyagaiból. Az aláírás megszerzésének feltétele a legalább elégséges érdemjegy megszerzése és a csoportos feladat teljesítése. A csoportos feladatot elektronikus formában kell beadni és személyesen kell megvédeni. Jó és jeles ZH érdemjegy és teljesített feladat megajánlott vizsgajegyet eredményez.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése. Ponthatárok:
0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1. Kiadott előadás anyagok (Kovács László és Sasvári Péter diái)
2. Pedro Isaias - Tomayess Issa: High Level Models and Methodologies for Information Systems, Springer Science+Business Media New York 2015, Link: http://www.springer.com/in/book/9781461492535
3. "Chapter 1: Service Oriented Architecture (SOA)". msdn.microsoft.com, Link: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb833022.aspx
Ajánlott irodalom:
1. Hirsch, Frederick; Kemp, John; Ilkka, Jani (2007). Mobile Web Services: Architecture and Implementation. John Wiley & Sons. p. 27. ISBN 9780470032596 Link: https://books.google.hu/books?id=v5f0ORBgd5IC&redir_esc=y
2. Hernández, Keogh, Martinez (2007): SAP R/3 kézikönyv - Könnyen is lehet! Panem Kft. ISBN: 9789635454693; Link: https://bookline.hu/product/home.action?_v=Hernandez_Keogh_Martinez_SAP_R_3_kezi&id=61423&type=22