Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szoftvertechnológia; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szoftvertechnológia
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL314-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Mileff Péter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEIAL313-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tárgy fő célja a modern szoftverfejlesztési folyamat minden részletének megismertetése a hallgatókkal. Mi szükséges az iparszerű szoftverfejlesztéshez. Mindezek mellett fontos cél, hogy megismerjék az UML grafikus modellező nyelvet
Tudás: Ismeri a számítástechnikai infrastruktúra elvi komponenseit, a hardver komponensek elvi felépítését, a kommunikációt és a rendszerszoftvereket, az adatmenedzsment területeit, beleértve az adatbázisok, adatfeldolgozás, reprezentáció és vizualizáció alapvető fogalmait is. Ismeri a programozással összefüggésben az alapvető programozási struktúrákat, a szoftverfejlesztés módszertanát és a fontosabb programozási környezeteket.
Képesség: Képes az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, a leghatékonyabb IT-megoldások felhasználásával gazdasági problémák megoldási változatainak elkészítésére, informatikai támogatás, fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására.
Attitűd: Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására. Fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és az alkalmazási területe egyéb képviselői számára.
Autonomia és felelősség: Felelős önálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:
A szoftver technológia fogalma. A szoftverfejlesztés folyamata és főbb fázisai. Szoftver életciklus modellek. Szoftver specifikáció, tervezés, implementálás, validálás és szoftver evolúció áttekintése. Prototípus készítés, szoftver tervezés, validáció tervezés. Követelmények pontos meghatározása és csoportosítása. Technikák a követelmény analízis segítésére. Objektum orientált szoftver fejlesztés. A Unified Modelling Language (UML). Verziókövető rendszerek, konfiguráció menedzsment, felhasználói felületek tervezési elvei..
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév során a hallgatók 5 fős csapatokat alakítanak ki képviselve ezzel egy szoftverfejlesztő team-et. A csoport feladata egy a gyakorlatvezetővel előre egyeztetett szoftverfejlesztési feladat minden szoftvertechnológiai aspektusának kidolgozása. A feladat készítés során be kell tartani a külön dokumentumokban részletezett előírásokat. A félév során a csoportok kötelesek egy héten legalább egyszer megjelenni a gyakorlatvezetőnél és beszámolni az
aktuális folyamat státuszáról. A hiányzás nem pótolható, a csapat egy tagjának biztosan van lehetősége képviselni a csapatot. Az a csapattag, aki egyszer sem jelent meg a konzultációkon, nem szerezhet aláírást. A csapatok az előadás követő közös gyakorlaton a félév meghatározott időpontjaiban kötelesek prezentációval bemutatni a csapat aktuális feladatát és eredményeit. A prezentáció nem pótolható. A csapatok számára a gyakorlatvezetők irányába történő beszámolók és határidők nem betartásának következményeiről a gyakorlatvezető dönt. Egységes álláspont azonban az, hogy a félévközi feladatok sokrétűsége miatt az a hallgató, aki a szorgalmi időszakban nem teljesíti a rá kiszabott feladatokat, a továbbiakban NEM szerezhet aláírást, automatikusan aláírás megtagadásban részesül! A megfelelő teljesítményt nyújtó csoportok tagjai a félév végén aláírást és megajánlott vizsgajegyet kaphatnak. Ennek feltétele a fentiek betartása és a teljesítmény gyakorlatvezető általi megítélése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A hallgatók érdemjegye a félév során elkészített specifikáció és az aktív csapatrésztvétel függvényében adódik.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: