Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Operációs rendszerek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Operációs rendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL302-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Vincze Dávid - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEIAL311-B és GEIAL301-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók megismertetése az operációs rendszerek feladataival, alapvető működési mechanizmusaival. Ismerjék meg az operációs rendszerek alapfogalmait, a folyamatkezelést, háttértárak működését, fájlrendszereket. A kurzus során megismerik a Unix/Linux rendszerek alapvető kezelését, az operációs rendszerek általános ismereteit.


Tudás: Ismeri a számítástechnikai infrastruktúra elvi komponenseit, a hardver komponensek elvi felépítését, a kommunikációt és a rendszerszoftvereket, az adatmenedzsment területeit, beleértve az adatbázisok, adatfeldolgozás, reprezentáció és vizualizáció alapvető fogalmait is. Ismeri a programozással összefüggésben az alapvető programozási struktúrákat, a szoftverfejlesztés módszertanát és a fontosabb programozási környezeteket.
Képesség: Képes üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására.
Attitűd: Reflektív módon tekint saját szakmai kompetenciáira és tevékenységére. Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre. Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
Autonomia és felelősség: Felelős önálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

Tematika ismertetése. Az operációs rendszer fogalom, osztályozás. Felületek az operációs rendszer magjához (kernel): felhasználói (UI) és programozói (API) felületek; Operációs rendszer működése. Operációs rendszer struktúrák. Események és kezelésük; Események és kezelésük. A folyamat koncepció. Processz kontextus és adatstruktúrái; A folyamat koncepció. Processz kontextus és adatstruktúrái. Processz kontroll. Processz állapotok és állapotátmenetek; Az időkiosztás (scheduling). A CPU ütemezés algoritmusai. A processz "kapcsolás" A taszk és a fonál koncepció; Processzek közti kommunikáció. Az üzenetsor és osztott memória mechanizmus rendszerhívásai; Erőforrás kezelés. Holtpont problémák. Konkurencia problémák. A kölcsönös kizárás és szinkronizálási mechanizmusok; A memória menedzselő alrendszer. Virtuális memóriamenedzselési alapok; Virtuális memóriamenedzselési alapok. Lapozó rendszerek; Az I/O alrendszer, eszközök kezelése, eszköz driverek; Fájlrendszer megvalósítási alap feladatok.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Minden gyakorlaton minden hallgatót értékel a gyakorlatvezető, és megállapítja, hogy az adott gyakorlatot teljesítettnek veszi-e vagy sem.
Az évközi zárthelyi dolgozat teljesítese: 0-50% sikertelen, 51-100% sikeres
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga két részből áll: 15 perces írásbeli beugró, ha ez sikeres (legalább 50%) akkor szóbeli vizsgára kerül sor. A szóbeli vizsga kötelező, a sikeres beugró rész önmagában nem jelent sikeres vizsgát.
A két vizsgarészre kapott pontok összesítése után az értékelés az alábbi skála alapján történik:
0% - 50% : elégtelen
51% - 62%: elégséges
63% - 74%: közepes
75%-87%: jó
88%-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Vadász Dénes: Operációs rendszerek, Miskolci Egyetem, 2002.;

Vincze Dávid: Operációs rendszerek, Miskolci Egyetem, 2017.,

Knapp Gábor – Dr. Adamis Gusztáv: Operációs rendszerek, LSI Oktatóközpont, Budapest, 1999.

Ajánlott irodalom:

Tannenbaum, Woodhull: Operációs rendszerek. Panem-Prentice Hall, 1999.;

Kóczy A., Kondorossi K, (szerk.): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben. Panem, 2000.