Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Objektum orientált programozás; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Objektum orientált programozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL313-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Baksáné Dr. Varga Erika - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): -
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEIAL311-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az objektum orientált programozás alapelveinek, és szemléletének megismerése. A OOP alapú programozás begyakorlása, az osztály és objektum alapú programozás bemutatása. A Java nyelv alapjainak és OOP elemeinek az elsajátítása.


Tudás: Ismeri a programozással összefüggésben az alapvető programozási struktúrákat, a szoftverfejlesztés módszertanát és a fontosabb programozási környezeteket.
Képesség: Képes üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására.
Attitűd: Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására. Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.
Autonomia és felelősség: Felelős önálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

Az objektum-orientált programozás alapelvei. A Java programozási nyelv története alapvető sajátosságai, a Java platform. A nyelv alapelemei. Operátorok, tömbök, típusok. Vezérlési szerkezetek. Osztály és objektum, példányosítás. Hozzáférési kategóriák. Konstruktorok, inicializáló blokkok, destruktor jellegű metódusok. Öröklődés, polimorfizmus. Alapvető osztályok. Kivételkezelés. Interface. Alapvető csomagok és névterek. Osztálytervezési szempontok, alkalmazási példák.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2 programozási feladat (2x10 pont). Az aláírás megszerzésének feltétele a félévközi számonkérések legalább 50%-os teljesítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
-
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli dolgozat minimum 50%-os teljesítése esetén a szóbeli vizsgán az elméleti tételek közül egyet húz a hallgató. A vizsgajegy az írásbeli dolgozat és a szóbeli felelet lefelé kerekített átlaga. Az írásbeli értékelése: 50-64% elégséges (2); 65-79% közepes (3); 80-90% jó (4); 91-100% jeles (5)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
-
Kötelező irodalom:

1. Oracle Java dokumentáció, https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
2. Angster Erzsébet: Objektum orientált tervezés és programozás, Java, 1. kötet 3. kiadás (2003) ISBN 963 00 62631
3. Angster Erzsébet: Objektum orientált tervezés és programozás, Java, 2. kötet 2. kiadás (2004) ISBN 963 216 513 6
4.
5.

Ajánlott irodalom: