Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Járműipari anyagismeret; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Járműipari anyagismeret
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMTT081-B
Tárgyfelelős intézet:
ATI - Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Marosné Prof. Dr. Berkes Mária - egyetemi tanár, külső óraadó
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a járműgyártásban alkalmazott anyagok választékát, előállítási módját, felhasználói tulajdonságait, teljesítőképességüket befolyásoló legfontosabb tényezőket, jellemző tönkremeneteli módjukat és adott célra történő megválasztásuk alapvető szempontjait.
Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a járműtechnikában használatos alapvető tervezési elveket, módszereket, előírásokat és szabványokat, a gyártástechnológiai, az irányítástechnikai eljárásokat és a működési folyamatokat. Ismeri a számítógépes kommunikációt, a szakterület fontosabb alkalmazói szoftvereit. Ismeri a járművekhez és mobil gépekhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, minőségbiztosítási területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Alkalmazni tudja a járművek és mobil gépek, valamint rendszereik üzemeltetéséhez és alapszintű tervezéséhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket, módszereket, és műszaki előírásokat. Képes alkalmazni a járműrendszerek, illetve mobil géprendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit. Képes irányítani, ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási és üzemeltetési folyamatokat a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes megérteni és használni a járművek és mobil gépek szakterület jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait. Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
Attitűd: Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy hogy önképzése a járműmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. Tudatában van munkájának és döntéseinek jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeinek. Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését. Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
Tárgy tematikus leírása:
Az anyagismeret célja, tárgyköre. Az anyagok osztályozása, fejlődése, technológiai állapota. A járműipar jellemző szerkezetei, termékei, anyagai. A járműipar hazai jelentősége. Az anyagszerkezet, a tulajdonságok és a technológiák fogalma és kapcsolatrendszere.
Kristálytani alapismeretek, ideális és reális kristályok.
Diffúzió. A kristályosodás törvényszerűségei. A fémes ötvözet fogalma, típusai, kristályosodása.
Az egyensúlyi diagramok információtartalma, olvasása. Kétalkotós ötvözetek egyensúlyi diagramjainak általános törvényszerűségei.
Fe-C ötvözetek Heyn-Charpy féle ikerdiagramja, acélok egyensúlyi kristályosodása, fázisok, jellemző szövetszerkezetek.
Acélok nem-egyensúlyi átalakulása.
A vasalapú ötvözetek gyártástechnológiája és hatása az ötvözetek tulajdonságaira.
A járműipar legfontosabb vasalapú ötvözetei: Szerkezeti acélok I.
A járműipar legfontosabb vasalapú ötvözetei: Szerkezeti acélok II. Szerszámacélok.
A képlékeny alakváltozás elméleti alapjai. A járműipari fémötvözetek fejlesztésének főbb irányai: a szilárdságnövelés módszerei. Fémek mech. viselkedése, hidegalakítás hatása
A járműipar legfontosabb nemvas-alapú ötvözetei: Al, Mg, Ti, Cu ötvözetek.
A kerámiák osztályozása, gyártási módszerei, szerkezeti sajátosságai. Kerámiák mechanikai viselkedése
A polimerek osztályozása, szerkezete, feldolgozási technológiái. A viszkoelasztikus anyagok mechanikai viselkedése.
A kompozitok szerkezete és tulajdonságai. Kompozitok járműipari alkalmazásai. Bevonatok anyagai és jellemzői.

Járműipari anyagok és alkalmazásaik
Az alapvető anyagok sajátosságai. Anyagtulajdonságok, alapvető mechanikai anyagjellemzők mérése és mérőszámaik értelmezése.
Kristálytani alapok, rácshibák
Az Fe-C kétalkotós ötvözetek egyensúlyi átalakulásai (1.)
Az Fe-C kétalkotós ötvözetek egyensúlyi átalakulásai (2.)
Az acélok nem-egyensúlyi átalakulásai (1.)
Az acélok nem-egyensúlyi átalakulásai (2.)
Az acélok csoportosítása és jelölésrendszere
Az anyagszerkezet vizsgálatának módszerei; Optikai mikroszkópos vizsgálatok.
Acélok és öntöttvasak jellemző szövetszerkezete
Acélok jellemző károsodási módjai (1.): Törés, fáradás
Acélok jellemző károsodási módjai (2.): Kopás, korrózió
Nemfémes anyagok járműipari alkalmazásai
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés: 2 db zárthelyi, 12 db ellenőrző teszt
Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások min. 60%-os, a gyakorlatok 100%-os látogatottsága, a 12 ellenőrző teszt mindegyikének min. 50%-os teljesítése (gyakorlaton, vagy a vonatkozó pótgyakorlatokon) mindkét Zh min. 50%-os teljesítése, vagy a pótZH min. 50%-os teljesítése a szorgalmi időszakban;
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga letétele: írásbeli+szóbeli formában történik. A szóbeli feltétele az elégséges szintű (50%-os) írásbeli megléte. A félév során megajánlott írásbeli vizsgajegy (MVJ) szerezhető, amelynek feltételei: az MVJ csak jó (4) vagy jeles (5) szintű lehet. Az MVJ feltétele: az aláírás megszerzése, a két zárthelyi összpontszámának min. 57 %-os teljesítése, valamint kézzel írott előadás és gyakorlati jegyzetek bemutatása. Meghatározásának alapja: A 2 db Zh, a 12 db félévközi ellenőrző teszt, továbbá az előadás látogatás értékelése 286 pontos skálán. AZ MVJ alapját képező pontszám=0,7*(1.+2.)zh (vagy pótzh) eredménye [max: 200 pont] + 0,25*ellenőrző tesztek pontjai [max: 72 pont] + 0,05*(ea. látogatás) [max. 14 pont]. Az MVJ értéke az elért pontszám alapján: 192-228 pont: jó (4); 229 pont és afölött: jeles (5). A megajánlott vizsgajegy az írásbeli vizsgát helyettesíti, amelynek birtokában a szóbeli vizsga a Neptunban kiírt bármely vizsganapon teljesíthető.
Szóbeli vizsga alkalmával a saját kézzel írott jegyzetek az oktató felügyelete mellett használhatók. a kollokviumi jegy a vizsgazárthelyi dolgozat (100 pont) és az azt követő kötelező szóbeli együtteseként alakul ki; az írásbeli rész osztályzata 0-49% = elégtelen, 50-59% = elégséges, 60-70% = közepes, 71-80% = jó, 81-100% = jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
1. Balla S. és tsai: Járműszerkezeti anyagok és technológiák I. TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 projekt keretében készült jegyzet, Budapest, 2011, pp.1-201.
http://www.gjt.bme.hu/sites/default/files/0018_jarmuszerkezeti_anyagok_es_technologiak_1_0.pdf
2.Tisza M.: Anyagvizsgálat, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. Miskolc, ISBN 963 661 452 0. p1-494.
3. Ashby, M.F, Jones, D.R.H.: Engineering Materials 1-An introduction to Microstructures, Processing and Design 3rd ed., Elsevier Butterwoth-heinemann, Oxford, 2006. ISBN 0 7506 63804
4. Ashby, M.F, Jones, D.R.H.: Engineering Materials 2 - An introduction to properties, Applications and Design 3rd ed., Elsevier Butterwoth-Heinemann, Oxford, 2006. ISBN-13: 978-0-7506-6381-6


2.
3.
4.
5.