Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Projekt feladat B (tavaszi kezdéshez); MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Projekt feladat B (tavaszi kezdéshez)
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMRB012-BM
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Rónai László - egyetemi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Dr. Rónai László, egyetemi adjunktus
Lénárt József, egyetemi tanársegéd
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 3
Gyakorlat (nappali): 3
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 13Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A mechatronikai mérnök hallgató végezzen előtanulmányokat a tervezett diploma munkája témakörében, dolgozzon ki megoldási vázlatokat, vagy mérési– és kísérleti módszereket, az elért eredményeket fogalmazza meg jegyzőkönyv és prezentáció formájában.


Tudás: Ismeri a hazai és nemzetközi szabványokat, előírásokat, azokat munkája során alkalmazza, ezt munkatársaitól is megköveteli. Elméleti és gyakorlati felkészültsége, módszertani és gyakorlati ismeretei alapján ért a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrált berendezések, folyamatok és rendszerek tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához. Ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait és eszközeit. Elméleti és gyakorlati felkészültség, módszertani és gyakorlati ismeretek a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrált berendezések, folyamatok és rendszerek tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához. Ismeri a gyártórendszerek-automatizálása, és a robotizálás módszereit, fejlesztési elveit, üzemeltetési, karbantartási módszereit.
Képesség: Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a szakterület tudásbázisát. Képes a műszaki-, gazdasági-, környezeti- és humánerőforrások felhasználásának komplex tervezésére, menedzselésére. Képes a mechatronikai rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatatok elméleti megfogalmazására és gyakorlati megoldására. Képes a mechatronika területén felmerülő legújabb kutatási eredmények áttekintésére és megértésére, melyeket a munkájában alkalmaz. Együttműködési képességet alakít ki a villamosmérnöki, gépészmérnöki, informatikai és élettudományi szakterületek specialistáival.
Attitűd: Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze. Törekszik a feladatait szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani. Munkája és döntései során betartja a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika vonatkozó előírásait. Szakmai munkájában megfelel a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség követelményeinek. Tevékenysége során követi a környezetvédelem, a munkahelyi egészség és biztonság alapvető előírásait. Megfelelően nyitott, ismeri és alkalmazza az egyenlő esélyű hozzáférés elvét.
Autonomia és felelősség: Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, a munkahelyi egészség- és biztonságkultúra, valamint a környezettudatosság iránt. Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, gazdasági, energetikai, villamosmérnöki, informatikai és orvosi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, amelyekért felelősséget vállal. Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni. Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására; a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki-, gazdasági- és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
Tárgy tematikus leírása:

A hallgató a projektfeladat témáját a mechatronikai gyártóeszközök, gyártmányok területéről válassza ki úgy, hogy az a diplomamunka előkészítése legyen és elsősorban ipari-, másodsorban tanszéki kutatás, fejlesztési témához kapcsolódjon. A feladatok lehetnek egyéniek, vagy team munkák. A megoldásokban a tanultak alkotó módon való alkalmazását segítjük elő. A projektfeladatról a hallgatói csoport és a vezető tanárok előtt PP-os prezentációt kell tartani.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Egy legaláb 20 oldalas projekt jelentés. Projekt prezentáció 10 precben.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy értékelése a projekt jelentés alapján: jeles (85-100%), jó (73-84%), közepes (61-72%), elégséges (50-60%).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
_
Kötelező irodalom:

1. Antal Dániel: A projektfeladat és szakdolgozat megírásának formai követelményei, oktatási segédlet
2. Robert H. Bishop: The Mechatronics Handbook, 2002 CRC Press, Boca Raton-London-New York-Washington, D.C.

Ajánlott irodalom:

1. R. Isermann: Mechatronic Systems Fundamental, Springer-Verlag UK, 2005.
2. H. Bernstein: Praktische Anwendungen der Mechatronik, VDE Verlag GmbH Berlin Offenbach, 2000
3. Mechatronikai Intézet: Bosch laboratóriumok oktatási segédletei (mMS) http://www.bosch.uni-miskolc.hu/userfiles/docs/Modular_Mechatronic_System.pdf