Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Mérnöki tervezőrendszerek; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Mérnöki tervezőrendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT039M
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs György - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Tóth Sándor Gergő, PhD hallgató
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 1
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Alkalmazói szintű gyakorlati ismert a mérnöki tervező rendszerekről.


Tudás: Összefüggéseiben ismeri és alkalmazza a mechatronikai mérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméleti ismereteket és ok-okozati összefüggéseket. Elsajátította az elméletileg megalapozott, rendszerszemléletű gyakorlatorientált mérnöki gondolkodásmódot. Ismeri az integrált gépészeti, elektrotechnikai és irányítástechnikai rendszerek matematikai modellezésének és számítógépes szimulációjának eszközeit és módszereit a mechatronika különböző területein. Ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait és eszközeit.
Képesség: Képes a mechatronikai rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, különböző módon történő elemzésére, elméleti és gyakorlati következtetések levonására. Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált, elméletileg megalapozott gondolkodásmód alapján komplex mechatronikai rendszerek globális tervezésére. Képes a mechatronikai rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások és információs technológiák elméleti modelljének kidolgozására és továbbfejlesztésére.
Attitűd: Megszerzett ismereteire alapozva integrátori szerepet tölt be a műszaki (elsősorban gépészetmérnöki, villamosmérnöki, informatikai) tudományok integrált alkalmazásában, valamint minden olyan tudományterület műszaki támogatásában, ahol az adott szakterület szakemberei mérnöki alkalmazásokat, megoldásokat igényelnek. Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét, és törekszik azok megvalósítására; elkötelezett arra, hogy a mechatronikai mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítsa.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

A háromdimenziós mérnöki modellezés alapjainak elméleti és gyakorlati bemutatása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az órák látogatása a tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően.
1db 4 órás számítógépes zárthelyi feladat elégséges szintű teljesítése, melynek értékelése ötfokozatú skálán történik.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy a számítógépes zárthelyi dolgozatra kapott érdemjegy.
jeles (85-100%), jó (73-84%), közepes (61-72%), elégséges (50-60%)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
_
Kötelező irodalom:

1. Velezdi Gy.: A 3D-s modellezés alapjai Pro/Engineer-rel (Jegyzet), Tervezésinformatikai füzetek, Miskolc, 2003. p: 1-124.
2. Takács, Gy., Demeter P. : Négypofás tokmány modellezése UGS NX 7.0 CAD software-vel, elektronikus oktatási segédlet, 2011.
3. M. Hzirz, W. Dietrich, A. Gfrerrer and J. Lang, Integrated Computer-Aided Design in Automotive Development, Berlin: Springer-Verlag, 2013.

Ajánlott irodalom:

1. Velezdi Gy.: Példatár 3d-s modellek Pro/Engineer-el való elkészítéséhez (Jegyzet), Tervezésinformatikai füzetek, Miskolc, 2003. p: 1-61.
2. Christoph M. Hoffmann: Geometric and solid modeling, Morgan Kaufmann, 1989, ISBN 1-55860-067-1