Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Aktuátor láncok tervezése; MSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Aktuátor láncok tervezése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMRB012M
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A_V1
Tárgyfelelős: Dr. Rónai László - egyetemi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Dr. Szabó Tamás, egyetemi docens
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A mechatronikai mesterképzésben résztvevő hallgatók elsajátítsák a kinematikai hajtást megvalósító kompakt elemekből felépűlő hajtóművek tervezését.


Tudás: Ismeri a hazai és nemzetközi szabványokat, előírásokat, azokat munkája során alkalmazza, ezt munkatársaitól is megköveteli. Rendelkezik a mechatronikai területhez kapcsolódó gépészeti és villamos méréstechnikai, valamint matematikailag és informatikailag megalapozott méréselméleti ismeretekkel. Ismeri az integrált gépészeti, elektrotechnikai és irányítástechnikai rendszerek matematikai modellezésének és számítógépes szimulációjának eszközeit és módszereit a mechatronika különböző területein. Elméleti és gyakorlati felkészültsége, módszertani és gyakorlati ismeretei alapján ért a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrált berendezések, folyamatok és rendszerek tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához. Ismeri a gyártórendszerek-automatizálása, és a robotizálás módszereit, fejlesztési elveit, üzemeltetési, karbantartási módszereit.
Képesség: Képes átfogó elméleti ismereteit a gyakorlatban is alkalmazni a gépészetet az elektronikával, az elektrotechnikával és a számítógépes irányítással szinergikusan integráló berendezések, folyamatok és rendszerek területén. Képes összetett mechatronikai tervezése során felmerülő nem szokványos problémák megoldásához az elméleti ismereteit önállóan bővíteni és az új elméletet a probléma gyakorlati megoldásában alkalmazni. Képes a mechatronikai rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások és információs technológiák elméleti modelljének kidolgozására és továbbfejlesztésére. Képes a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezett a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Attitűd: Megszerzett ismereteire alapozva integrátori szerepet tölt be a műszaki (elsősorban gépészetmérnöki, villamosmérnöki, informatikai) tudományok integrált alkalmazásában, valamint minden olyan tudományterület műszaki támogatásában, ahol az adott szakterület szakemberei mérnöki alkalmazásokat, megoldásokat igényelnek. Törekszik a feladatait szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani. Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:

Az aktuátorok és a kinematikai lánc fogalmai. Kinematikai láncok a mechatronikai rendszerekben. A pozicionáló hajtások modellezése. Golyósorsók kiválasztási szempontjai. Görgős vezeték erőjátéka statikus helyzetben, jobbra és balra gyorsulás és lassuláskor. Az erőhatások figyelembevételének módjai az előírt üzemállapot alapján. Kompakt elemek és típusai, kiválasztásuk szempontjai, a vezérlés programozási lehetőségei. Megoldási változatok. Egy konkrét tervezési feladat lépései. Alkatrészek kiválasztása katalógusok alapján. A különböző elemek összekötése. Tervezési feladat kivitelezése, a rendelési állomány összeállítása. A hallgató feladatok prezentálása, összehasonlítása, a megoldások értékelése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 zárthelyi dolgozat legalább 50%-os szintű teljesítése. 1 team munkában véfrehajtott tervezési feladat beadása és prezentálása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Kollokvium: írásbeli vizsga teljesítése: jeles (85-100%), jó (73-84%), közepes (61-72%), elégséges (50-60%). A félévközieredmény alapján megajánlott jegy kapható jeles és jó szint esetén.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
_
Kötelező irodalom:

1. Hans-Joachim Koriath, Matthias Römer: Mechatronics: Theory and Applications, Bosch jegyzet, ISBN 3-933698-10-3
2. Jakab E.: Mechatronikai rendszerek előtoló, pozícionáló hajtásának tervezése (Oktatási segédlet az előadótól megkapható)
3. Compact-Module mit Kugelwindetrieb und Zahnriementrieb, R310DE 2602, Bosch Rexroth AG 2007

Ajánlott irodalom:

1. Drive System Rexroth IndraDrive, R91131044, Bosch rexroth AG, 2008
2. Precision Ball Screw Assemblies, R310EN 3301, Bosch rexroth AG, 2007