Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Diplomatervezés B; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Diplomatervezés B
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT046M
Levelező: GESGT046ML
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs György - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Hegedűs György, egyetmi docens
Dr. Szilágyi Attila, egyetemi docens
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 10
Gyakorlat (levelező): 50
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A korábban tanult mérnöki munkamódszerek alkalmazásának begyakorlása. A szakdolgozat elkészítésének célja, hogy a hallgató bebizonyítsa, hogy alkalmas az önálló mérnöki tevékenységre.
Tudás: Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. Részletekbe menően ismeri és érti a műszaki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Átfogóan ismeri a gépészeti területen alkalmazott szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Probléma megoldása során képes megszervezni az együttműködést a kapcsolódó szakterületek szakértőivel.
Attitűd: Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet. Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült. Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos ön- és továbbképzéssel fejlessze. Törekszik a munka- és szervezeti kultúra etikai elveinek betartására és betartatására. Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló részfolyamatokért. Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, a munkahelyi egészség- és biztonságkultúra, valamint a környezettudatosság iránt.
Tárgy tematikus leírása:
A Diplomatervezési feladatok során a hallgatók, egy adott szakterületről - a CAD/CAM specializáción hallgatók esetében a számítógépes tervezés és gyártás területéről, Szerszámgépészeti specializáción hallgatók esetében gyártóeszközök tervezésének területéről- származó konkrét ipari probléma önálló megoldásával foglalkoznak. A Diplomatervek kidolgozásában ipari és/vagy tanszéki konzulensek segítenek, de a hallgató részéről kezdeményezésre van szükség, és a feladat előrehaladása során önállóság az elvárás. A Diplomatervekhez nem léteznek kidolgozott megoldási sablonok, mert valamennyi feladat egyedi.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1db féléves feladat
Aláírás feltétele az írásos beszámoló határidőre történő beadása, és az elvégzett feladat szóbeli ismertetése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1db féléves feladat
Aláírás feltétele az írásos beszámoló határidőre történő beadása, és az elvégzett feladat szóbeli ismertetése.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A félév sikeres lezárásához a feladat elégséges szintű teljesítése szükséges.
A feladat értékelése komplex módon torténik, aktivitás a feladatkiírás során (0-10 pont), félév közi aktivitás, rendszeresség (0-30 pont), prezentáció (0-20 pont), Dolgozat (0-40pont)
elégtelen (0-49 pont), elégséges (50-64 pont), közepes (65-79 pont), jó (80-89 pont), jeles(90-100 pont)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A félév sikeres lezárásához a feladat elégséges szintű teljesítése szükséges.
A feladat értékelése komplex módon torténik, aktivitás a feladatkiírás során (0-10 pont), félév közi aktivitás, rendszeresség (0-30 pont), prezentáció (0-20 pont), Dolgozat (0-40pont)
elégtelen (0-49 pont), elégséges (50-64 pont), közepes (65-79 pont), jó (80-89 pont), jeles(90-100 pont)
Kötelező irodalom:
1. Takács, Gy.:Diplomatervezés, MSc szintű, gépészmérnök szakos Szerszámgépészeti specializácións nappali tagozatos hallgatók számára, elektronikus útmutató és segédlet, 2012
2. Takács, Gy.:Diplomatervezés, MSc szintű, gépészmérnök szakos CAD/CAM specializáción nappali tagozatos hallgatók számára, elektronikus útmutató és segédlet, 2012
Ajánlott irodalom:
1. Az ajánlott irodalmat a projekt feladat konzulense irja elő a dolgozat témájának függvényében.