Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szerszámgépek II.; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szerszámgépek II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT026M
Levelező: GESGT026ML
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Dr. Takács György, egyetemi docens
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A szerszámgépészeti specializáción tanuló hallgatók ismerjék meg a szerszámgépek és célgépek tervezésének legfontosabb irányelveit és szerezzenek gyakorlatot szerszámgép részegységek tervezésében.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Kellő gyakorlat után képes vezetői feladatok ellátására.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos ön- és továbbképzéssel fejlessze.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:
A szerszámgépek tervezésének módszertani kérdései (tervezési folyamat vázlata, követelményrendszer, mérnöki eszközrendszer stb.). Súlypontok a korszerű szerszámgépek tervezése során. Szerszámgép struktúrák feltárásának és az optimális struktúra kiválasztásának módszerei. Szerszámgép állványok kialakításának irányelvei és tervezésének szempontjai. Szerszámgép állványok utólagos hangolási módszerei. Korszerű orsó-főhajtómű rendszer tervezési-kiválasztási kérdései. Közvetlen és közvetett hajtású szánok konstrukciós megoldásai és tervezési kérdései. Lineáris motor beépítésének irányelvei, lehetséges konstrukciós megoldások. Rotációs szánok (körasztalok, billenő asztalok és billenő fejek) konstrukciós megoldásai és tervezési szempontjai. Közvetett hajtású rotációs szán hézagtalanításának módszerei és konstrukciós megoldásai. Direkt hajtású rotációs szán konstrukciós megoldásai és a nyomatékmotor beépítési nehézségei. Korszerű út- és szögmérési megoldások az útmérő rendszer kiválasztásának kérdései. Szerszámgépek kisegítő rendszereinek tervezési kérdései (forgácskezelő rendszer, kis- és nagynyomású hűtő-rendszer, vezetékvédelem, kábelrendezés, stb.). Szerszámgépek várható pontosságának megítélése. Szerszámgépek állapotfelügyelete.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésének feltétele az 1db évközi tervezési feladat elkészítése.
A a feladat értékelése: elégtelen (1) 0-49 %, elégséges (2) 50-59 %, közepes (3) 60-69 %, jó (4) 70-79 %, jeles (5) 80-100 %.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás megszerzésének feltétele az 1db évközi tervezési feladat elkészítése.
A a feladat értékelése: elégtelen (1) 0-49 %, elégséges (2) 50-59 %, közepes (3) 60-69 %, jó (4) 70-79 %, jeles (5) 80-100 %.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A Kollokvium teljesítése: írásbeli és szóbeli számonkérés során egy írásbeli vizsga-zárthelyi dolgozat és egy szóbeli vizsgarész legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgazárthelyi dolgozat és a szóbeli vizsgarész értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A Kollokvium teljesítése: írásbeli és szóbeli számonkérés során egy írásbeli vizsga-zárthelyi dolgozat és egy szóbeli vizsgarész legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgazárthelyi dolgozat és a szóbeli vizsgarész értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Kötelező irodalom:
1. Takács, Gy., Zsiga, Z., Makó, I., Hegedűs, Gy.: Gyártóeszközök módszeres tervezése, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009, https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G3_04_ebook_gyartoeszkozok_modszeres_tervezese/adatok.html,
2. Takács, Gy., Zsiga, Z., Makó, I., Barak, A.: Forgácsoló szerszámgépek, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009, https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G3_03_ebook_forgacsolo_szerszamgepek/adatok.html
3. Lopez, Lamikiz: Machine Tools for High performance Mechaning, 2009, Springer
Ajánlott irodalom:
1. Takács, E.: Szerszámgépek II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971
2. Yoshimi: Modulat degign of Machine Tools, 2008, The McGraw-Hill