Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépek mérése; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Gépek mérése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT053M
Levelező: GESGT053ML
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Dr. Szilágyi Attila, egyetemi docens
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Megmunkáló berendezések üzemeltetése során felmerülő leggyakoribb szerszámgép-célzatú vizsgálatok, illetve hibakereső diagnosztikai eljárások bemutatása, gyakorlati készségek elsajátítása.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Rendelkezik a gépészeti területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására. Képes a gépészeti területen alkalmazott anyagok laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására. Felkészült a gépészeti rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatatok megoldására.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

A gépvizsgálatok szerepe és hatása, dinamikai alapjai. A mérő rendszerekkel szemben támasztott alapvető követelmények. Az elemi (mechanikai és termikus) állapotjelzők villamos érzékelésének leggyakrabban alkalmazott fizikai elvei, jelátalakítási folyamatok. Az elemi állapotjelzők villamos-elvű mérésének szenzorikai változatai (áttekintés). Mérőhely kiválasztás, a szenzortelepítés és csatolás szabályai, módszerei. A primer és szekunder mérőjel-feldolgozás egységei (áttekintés). Jelszűrés és analizálástechnika. A számítógépes mérésadatgyűjtés hardver és szoftver struktúrái. Tipikus gépvizsgálati feladatok és laboratóriumi bemutatásuk. Rezgésdiagnosztika elmélete, szenzorok, mérőkörök. Csapágyvizsgálati diagnosztika: statisztikai jellegű, illetve spektrális diagnosztikai mérőszámok bemutatása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Részvétel az előadások+gyakorlatokon a "Tanulmányi és Vizsgaszabályzat"-ban előírt mértékben. 1 db 2 órás évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles. Részvétel a laborgyakorlatokon, mérési bemutatókon.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Részvétel az előadások+gyakorlatok legalább 50%-án. 1 db 2 órás évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles. Részvétel a laborgyakorlatokon, mérési bemutatókon.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Kollokvium, melynek szükséges feltétele a félévvégi aláírás megszerzése. A kollokvium írásbeli jellegű, 2 órás, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles. Amennyiben a hallgató javítani szeretne legalább elégségesre sikerült írásbeli során megszerzett vizsgajegyén, úgy a vizsgát követően szóbeli lehetőséget kap magasabb szintű tudásának bizonyítására.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kollokvium, melynek szükséges feltétele a félévvégi aláírás megszerzése. A kollokvium írásbeli jellegű, 2 órás, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles. Amennyiben a hallgató javítani szeretne írásbeli során megszerzett vizsgajegyén, úgy a vizsgát követően szóbeli lehetőséget kap magasabb szintű tudásának bizonyítására.
Kötelező irodalom:

1. Baráti A.: Szerszámgép - vizsgálatok, Budapest, Műszaki Kvk., 1988. p. 1-277.
2. J.G. Webster: The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook. CRC Press, 1999.

Ajánlott irodalom:

1. S.P. Venkateshan: Mechanical measurements. Wiley&Sons, 2015
2. A. Bewoor, V. Kulkarni: Metrology&Measurement. McGraw-Hill, 2009
3. V.K. Madisetti: The digital signal processing handbook, CRC-Press, 2009
4. S. A. Dyer: Instrumentation&Measurement, John Wiley&Sons, Inc. 2001
5. R. Bracewell: The Fourier-transform&its applications, McGrawHill, 2000