Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gyártóeszközök modellezése; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Gyártóeszközök modellezése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT031M
Levelező: GESGT031ML
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Dr. Szilágyi Attila, egyetemi docens
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Megmunkáló berendezések üzemeltetése során előforduló jelenségek szimulációs vizsgálata. A kurzus alapvető célja, hogy felhívja a figyelmet megmunkálógépek üzemeltetése során fellépő káros jelenségekre, illetve azon képesség fejlesztése, melyek segítségével - szimulációkon keresztül - képesek a káros jelenségek jellemzőinek számszerűsítésére.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására. Képes a gépészeti területen alkalmazott anyagok laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására. Képes a gépészeti rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:

Szerszámgépek szerkezeti egységeinek (csapágyak, szánok, vezetékek, tengelyek, stb.) áttekintése. Fenti egységekből összeállított komplex struktúrák szilárdságtani, rezgéstani és hőtani irányú végeselemes modellezése: állandó keresztmetszetű forgó tengelyek, feszültségkoncentrációk előfordulása, ciklikusan váltakozó igénybevételnek kitett forgó tengelyek, két végén gördülő csapágyakkal megtámasztott főorsó problémája, gyártóeszközök rezgései, dinamikai problémái.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Részvétel az előadások+gyakorlatokon a "Tanulmányi és Vizsgaszabályzat"-ban előírt mértékben. 1 db 2 órás évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Részvétel az előadások+gyakorlatok legalább 50%-án. 1 db 2 órás évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Kollokvium, melynek szükséges feltétele a félévvégi aláírás megszerzése. A kollokvium írásbeli jellegű, 2 órás, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles. Amennyiben a hallgató javítani szeretne legalább elégségesre sikerült írásbeli során megszerzett vizsgajegyén, úgy a vizsgát követően szóbeli lehetőséget kap magasabb szintű tudásának bizonyítására.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kollokvium, melynek szükséges feltétele a félévvégi aláírás megszerzése. A kollokvium írásbeli jellegű, 2 órás, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles. Amennyiben a hallgató javítani szeretne legalább elégségesre sikerült írásbeli során megszerzett vizsgajegyén, úgy a vizsgát követően szóbeli lehetőséget kap magasabb szintű tudásának bizonyítására.
Kötelező irodalom:

1. Baráti A.: Szerszámgép - vizsgálatok, Budapest, Műszaki Kvk., 1988.
2. Harris and Creede.: Shock & Vibration Handbook, McGraw – Hill Book Co., Inc. 1961.

Ajánlott irodalom:

1. Den Hartogh, J.P.: Mechanical Vibrations, McGraw – Hill Book Co., Inc. 1956.
2. R. K. Mobley: Vibration fundamentals. Newness, 1999.
3. Rotating Machinery Vibration From Analysis to Troubleshooting Second Edition By Maurice L Adams and J R, CRC Press 2010