Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Számítógépes NC programozás; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Számítógépes NC programozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT050M
Levelező: GESGT050ML
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs György - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kiss Dániel, tanársegéd
Dr. Velezdi György, egyetemi adjunktus
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Egy számítógépes NC programozó rendszer megismerése, használatának begyakorlása. Korszerű szerszámok kiválasztásának módszertana.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

Az NC technika alapjai. A kézi programozás lépései, a szabványos NCL elemei. A számítógéppel segített programozás előnyei, eszközei. Geometriai elemek, rajzolás, szerkesztés, módosítás. Gépválasztás. Környezet definiálása. Esztergálási funkciók. Szerszám és technológia kiválasztási szempontjai. Műveletek kezelése. Dokumentálás, szimuláció. Marási funkciók 3D-ben. Az optimális szerszámpálya kiválasztás szempontjai. Szimuláció. Posztprocesszálás, dokumentálás.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása, 1db féléves beadandó feladat eléséges szintű beadása

A feladat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása, 1db féléves beadandó feladat eléséges szintű beadása

A feladat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A kollokvium teljesítése: A féléves beadandó feladatra és egy két órás vizsgafeladatra kapott érdemjegy számtani átlaga.

A vizsgafeladat értékelése: ötfokozatú skálán.
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A kollokvium teljesítése: A féléves beadandó feladatra és egy két órás vizsgafeladatra kapott érdemjegy számtani átlaga.

A vizsgafeladat értékelése: ötfokozatú skálán.
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Kötelező irodalom:

1. Szerszámgépek elmélete jegyzet http://www.szgt.uni-miskolc.hu/hatter/tanszek/oktatas/Szerszgelm.pdf

Ajánlott irodalom:

1. Topsolid oktatási segédlet
2. Helmi A. Youssef, Hassan El-Hofy: Machining Technology - Machine Tools and operations, 2008.
3. NC-programming guide ITNC 530, Kezelési és programozási leírás
4. J. Paulo Davim: Machining of Complex Sculptured Surfaces, Springer 2012, ISBN 978-1-4471-2355-2