Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Integrált tervezőrendszerek I.; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Integrált tervezőrendszerek I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT049M
Levelező: GESGT049ML
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Tóth Sándor Gergő, PhD hallgató,
Tóth Dániel egyetemi tanársegéd
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Számítógéppel segített integrált tervezőrendszerek moduljainak ismertetése és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. Komplex alkatrészek modellezése, illetve konstrukciós modellek összeállítása és ezek műszaki dokumentációjának elkészítése. Kinematikai vizsgálatok készítése CAD rendszeren belül.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
Képesség: Képes integrált ismeretek alkalmazására a gépek, a gépészeti berendezések, rendszerek és folyamatok, a gépipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:
CAx rendszerek kialakulása és integrációjának jellemzői. Adatcsere CAx rendszerek között. Geometriai modellezés, modelltörténet halmazelméleti megközelítése, CSG-fa. Alaksajátosság értelmezése, alaksajátosságra alapozott geometriai modellezés jellemzői. Alaksajátosságok sík- és térbeli kiosztásának lehetőségei. Vázlatkészítés lehetőségei. Vezérgörbék definiálása egyenletekkel. Parametrikus alkatrészek modellezése. Jellegzetes gépelemek (tengely, rugó, fogaskerék) modellezésének lépései. Összeállítási kényszerek definiálása, geometriai, kinematikai kényszerek sajátosságai. Felületmodellezés alapjai, jellemző felületműveletek CAD rendszerekben. Műszaki rajz készítése CAD környezetben. Kinematikai vizsgálatok készítése CAD-felületen.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Részvétel az előadások+gyakorlatokon a "Tanulmányi és Vizsgaszabályzat"-ban előírt mértékben. 1 db 3 órás évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Részvétel az előadások+gyakorlatokon a "Tanulmányi és Vizsgaszabályzat"-ban előírt mértékben. 1 db 3 órás évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Kollokvium, melynek szükséges feltétele a félévvégi aláírás megszerzése. A kollokvium írásbeli jellegű, 2 órás, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kollokvium, melynek szükséges feltétele a félévvégi aláírás megszerzése. A kollokvium írásbeli jellegű, 3 órás, melynek értékelése 1-5 skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles.
Kötelező irodalom:
1. Dr. Takács György, Demeter Péter: Eszterga négypofás tokmány készítése UGS NX 7.0 CAD software-vel, egyetemi segédlet, Miskolc, 2011
2. Takács, Gy.: Gyártóeszközök számítógépes tervezése. HEFOP-3.3.1.-2004-06-0012 elektronikus jegyzet, Miskolc, 2006.
Ajánlott irodalom:
1.Andreas W., Sándor V.: NX 11 für Einsteiger-kurz und bündig [2.ed], Springer, 2017
2. Anderl R, Binde P. : Simulations with NX: kinematics, FEA, CFD, EM and data management; with numerous examples of NX9, Hanser, 2014
3. Váradi K., Horváth I.: Gépészeti tervezést támogató technológiák, Műegyetemi kiadó, 2008