Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Módszeres géptervezés; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Módszeres géptervezés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT048M
Levelező: GESGT048ML
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs György - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Hegedűs György, egyetmi docens
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A tervezőmérnöki gyakorlatban alkalmazott különféle tervezési módszerek és azok elméleti hátterének megismerése CAD/CAM specializáción hallgatók számára.
Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Képes információs és kommunikációs technológiákat és módszereket alkalmazni műszaki problémák megoldására. Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Attitűd: Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet. Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:
A tervezőmérnök küldetése, tizedes szabály. Különféle tervezési szemléletek és mérnökiskolák. Különféle tervezési szemléletek szintézise. Az intuitív tervezés és az intuíciót ösztönző technikák. Kognítív tervezés vázlata. A diszkurzív tervezés fogalma és vázlatai. Tervezési katalógusok alkalmazása a tervezésben. A funkcióanalízis alapjai. Funkcióstruktúrák. Megoldásváltozatok előállításának módszerei, tudásfa és tudásmátrix. A kombinatorikus tervezés a koncepcionális tervezés során. A kombinatorikus robbanás fogalma és kezelése. A tervezés gyorsításának módszerei, mintatervek, gyártmánysorozat-tervek, építőszekrény rendszerek. Megoldás-változatok szelektálása, hibakritika, értékvizsgálatok, a műszaki értékelemzés alapjai. Gyártás-, szerelés-, újrahasznosítás-, gazdaságosság, karbantartás szempontjainak kielégítése a tervezés során. DF(x) technikák és alkalmazásuk. A CAD fejlődése és a tervezési folyamatokra gyakorolt hatása. Az RPT fogalma és jelentősége a tervezési folyamatokban, 3DP gyorsprototípus eljárás és berendezés. SLS gyorsprototípus eljárás és berendezés, LOM gyorsprototípus eljárás és berendezés. SLA gyorsprototípus eljárás és berendezés, FDM gyorsprototípus eljárás és berendezés. A Reverse engineering fogalma és gyakorlati alkalmazási területe. Gépek biztonságos tervezése, szabványok, jogszabályok.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1db zárthelyi
1db féléves feladat
Aláírás feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. Aki a gyakorlati órák több mint 30%-án nem vesz rész, végleges aláírásmegtagadást kap.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1db zárthelyi
1db féléves feladat
Aláírás feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. Aki a gyakorlati órák több mint 30%-án nem vesz rész, végleges aláírásmegtagadást kap.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Feladat 1-5. skálán értékelve.
Zárthelyi:
0-60%: elégtelen;
<60-70%: elégséges;
<70-80%: közepes;
<80-90%: jó;
<90-100%: jeles.
A gyakorlati jegy meghatározása a leadott feladat és a zárthelyi dolgozat alapján történik 1-5. skálán értékelve.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Feladat 1-5. skálán értékelve.
Zárthelyi:
0-60%: elégtelen;
<60-70%: elégséges;
<70-80%: közepes;
<80-90%: jó;
<90-100%: jeles.
A gyakorlati jegy meghatározása a leadott feladat és a zárthelyi dolgozat alapján történik 1-5. skálán értékelve.
Kötelező irodalom:
1. Takács, Gy., Zsiga, Z., Makó, I., Hegedűs, Gy.: Gyártóeszközök módszeres tervezése (elektronikus oktatási segédlet)
http://miskolc.infotec.hu/data/miskolc/lm_data/lm_1228/flipbook1_1314689219/index_blue.html
2. M. Hzirz, W. Dietrich, A. Gfrerrer and J. Lang: Integrated Computer-Aided Design in Automotive Development, Berlin: Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-642-11939-2
3. Karlheintz Roth: Tervezés katalógussal, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989, ISBN 963-107-246-0
Ajánlott irodalom:
1. N. Cross, Engineering Design Methods - Strategies for Product Design (Third Edition), London: John Wiley 2005, ISB 978-0-47187-250-4.
2. G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen and Karl-Heinrich Grote, Engineering Design - A Systematic Approach, London: Springer-Verlag 2007, ISBN 978-1-84628-318