Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Elektropneumatika; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Elektropneumatika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT042M
Levelező: GESGT042ML
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A_V2
Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs György - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr Barna Balázs, tanszéki mérnök
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Elektropneumatikus rendszerek elemeinek ismertetése. Szenzorok, vezérlő és végrehajtó elemek szerkezeti felépítésének, működésének, alkalmazásának bemutatása.Vezérlési lehetőségek bemutatása. Egyszerűbb elektropneumatikus rendszer PLC-s vezérlő programjának elkészítéséhez szükséges ismeretek nyújtása.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
Képesség: Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
Tárgy tematikus leírása:

Jeladó elemek csoportosítása. Nyomáskapcsolók szerkezeti kialakítása, működése, jellemzői, jelképei. Végálláskapcsolók csoportosítása. Érintkezéssel működő végálláskapcsolók kialakítása, működése, jellemzői, jelképei. Érintkezés nélkül működő végálláskapcsolók kialakítása, működése, jellemzői, jelképei. Elektropneumatikus kapcsolási rajz felépítése, jelképek. Elektropneumatikus alapkapcsolások: egy oldalról és két oldalról működtetett munkahenger vezérlése monostabil és bistabil szeleppel. Öntartó kapcsolások. Gyakorlati feladat megoldása, kapcsolás gyakorló készleten történő összeállítása egy oldalról és két oldalról működtetett munkahenger vezérlésére monostabil és bistabil szeleppel. Direkt és indirekt vezérlések. Ejtőtárból adagolás feladat kapcsolási rajzának elkészítése, gyakorló készleten kapcsolás összeállítása. Fluid-SIM kapcsolási rajz készítő és szimulációs program ismertetése,elektropneumatikus kapcsolási rajzok készítése és a működés ellenőrzése egy és két munkahengerek működtetésére. Elektropneumatikus vezérlő hálózatok működtetése PLC alkalmazásával. FEC 20 PLC szerkezeti kialakításának, bekötésének, változóinak ismertetése. FST program alapfunkcióinak ismertetése. Áramutas és utasításlistás programok szerkezeti felépítése, jellemzői. Lépésprogram- és párhuzamos logikai programszerkezet jellemzői, előnyös és hátrányos tulajdonsági. Értékadó elemi program készítése, program áttöltés a vezérlőbe. Program készítése két oldalról működtetett munkahenger monostabil és bistabil szeleppel történő vezérléséhez. Gyakorló készleten a kapcsolás összeállítása, működés ellenőrzése. Program készítése két munkahenger működtetésére kombinációs és szekvenciális vezérlési feltételek esetére. Memória alkalmazás lépés- és párhuzamos logikai vezérlő programban. Gyakorló készleten a kapcsolás összeállítása, működés ellenőrzése. Munkahenger adott ciklusszámú mozgatására vezérlő program készítése számláló alkalmazásával lépés- és párhuzamos logikai vezérlő programban. Gyakorló készleten a kapcsolás összeállítása, működés ellenőrzése. Évközi gyakorlati feladat programjának készítése egyénileg, elkészült programrész működésének gyakorló készleten történő kipróbálása, bemutatása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi és 1 db programozási feladat
Aláírás feltétele: zárthelyi legalább elégséges szintű megírása, programozási feladatnak megfelelő pneumatikus kapcsolás működés közbeni bemutatása.
Hiányzások mértéke nem haladhatja meg a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban előírt értéket
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi és 1 db programozási feladat
Aláírás feltétele: zárthelyi legalább elégséges szintű megírása, programozási feladatnak megfelelő pneumatikus kapcsolás működés közbeni bemutatása.
Hiányzások mértéke nem haladhatja meg a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban előírt értéket
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi és a gyakorlati feladatra kapott érdemjegy átlaga
Értékelés:
0-50%: elégtelen
50-62,5%: elégséges
62,5-75%: közepes
75-87,5%: jó
87,5-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Gyakorlati jegy a félévközi zárthelyi és a gyakorlati feladatra kapott érdemjegy átlaga
Értékelés:
0-50%: elégtelen
50-62,5%: elégséges
62,5-75%: közepes
75-87,5%: jó
87,5-100%: jeles
Kötelező irodalom:

1. Bolla Gyula, Bevezetés az elektropneumatikába, Festo Kft, 2006.
2.Lambert Miklós, Szenzorok-elmélet és gyakorlat, INVEST-MARKETING Bt, 2009.
3. Bolla Gyula, PLC alapismeretek, Festo Kft, 2010.
4. W. Roddeck: Einführung in die Mechatronik, Teubner-Verlag Stuttgart-Leipzig-Wiesbaden, 2003

Ajánlott irodalom:

1. J.P.Hasebrink-R.Kobler, Vezérléstechnika 1. A pneumatika és az elektropneumatika alapjai.
2. Bolla Gyula, Bevezetés a szenzorikába, Festo Kft, 2007.
3. Manczik Mihály András: PLC ismeretek és példatár.Tech-Con Hungária Kft, 2012.
4. Herbert Bernstein: Grundlagen der Mechatronik, VDE Verlag GmbH Berlin Offenbach, 2004.