Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Mérnöki tervezőrendszerek; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Mérnöki tervezőrendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT056M
Levelező: GESGT056ML
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A_V1
Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs György - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Kiss Dániel, tanársegéd
Tóth Dániel, tanársegéd
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tervezőmérnöki gyakorlatban alkalmazott integrált mérnöki tervező rendszerek gyakorlati használatának megismerése és gyakorlása.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Képes információs és kommunikációs technológiákat és módszereket alkalmazni műszaki problémák megoldására. Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
Attitűd: Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet. Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
Autonomia és felelősség: Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel. Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
Tárgy tematikus leírása:

Ismerkedés a programmal, új dokumentum megnyitása, dokumentumok mentése, funkcionális jellemzők. A termékfa (part navigator) bemutatása, az összeállítás kezelő (assembly navigator). Megjelenítési módok, nézetek beállítása parancsikonokkal. Az alkatrész modellezés alapjai, a vázlatkészítő (sketcher) modul, A sketch eszköztár, tárgyraszterek. Kényszerek, kényszerek megadása, beállítása. Egyszerű profilok készítése, műveletek profilokkal. Főbb eszköztárak bemutatása, Formaadó alaksajátosságok (Form Feature). Műveletek alaksajátosságokkal (Feature Operation). Alkatrészek modellezése, T-elem modellezése. Tárcsa modellezése, Kúpos tárcsa modellezése. Anya modellezése, Ék modellezése, Pofa modellezése. Összeállítási modellezés alapjai, összeállítási dokumentum létrehozása, eszköztárak bemutatása, összeállítási kényszerek, összeállítási eszköztár bemutatása. A tokmány alkatrészmodellek összeszerelése. Összeállítások ellenőrzése, CAD Adatbázisok, a kötőelemek beillesztése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása, 1db féléves beadandó feladat eléséges szintű beadása.

A feladat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás feltétele az előadások 60%-ának és a gyakorlatok 70%-ának látogatása, 1db féléves beadandó feladat eléséges szintű beadása.

A feladat értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A Gyakorlati jegy: A féléves beadandó feladatra kapott érdemjegy.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A Gyakorlati jegy: A féléves beadandó feladatra kapott érdemjegy.
Kötelező irodalom:

1.Takács, Gy., Demeter P. : Négypofás tokmány modellezése UGS NX 11 CAD software-vel, elektronikus oktatási segédlet, 2018.

Ajánlott irodalom:

1. Takács, Gy. - Szabóné Makó, I: Gyártóeszközök számítógépes tervezése (Unigraphix/NX integrált mérnöki tervezőrendszer használata), elektronikus oktatási segédlet, 2005
2. Szente J. – Bihari Z.: Interaktív mérnöki kommunikáció és a tervezést támogató CAD rendszerek. Digitális tananyag. TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001. 2011
3. Kunwoo Lee: Principles of CAD/CAM/CAE Systems. Addison-Wesley. 1999
4. Ian Stroud: Boundary Representation Modelling Techniques, Springer, 2006, ISBN 978-1-84628-616-2