Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Mechatronikai laboratóriumok I.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Mechatronikai laboratóriumok I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMRB011-B
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Lénárt József - mesteroktató
Közreműködő oktató(k): Lénárt József, tanársegéd
Dr. Rónai László, egyetemi adjunktus
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEMRB004-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A mechatronikai laboratóriumi eszközök és berendezések készség szintű alkalmazásának begyakorlása méréseken keresztül.


Tudás: Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, alapvető működésüket mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Ismeri a számítógépes irányítás, mérésadatgyűjtés, beágyazott rendszerek, optikai érzékelés, képfeldolgozás eszközeit, részegységeit, alapvető tervezési és programozási módszereit. Ismeri a gépészetben és az elektronikában használatos alapvető mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
Képesség: Alkalmazza a mechatronikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, az intelligens gépek, mechatronikai berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit gépészeti, elektrotechnikai, irányítástechnikai megközelítésből egyaránt, és átlátja azok gazdaságossági összefüggéseit. Képes meghibásodások diagnosztizálására, a megfelelő hibaelhárítási eljárás kiválasztására mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése a mechatronikai, ezen belül kiemelten az alkalmazott gépészeti, villamos és informatikai részterületeken és munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, új szakmai ismeretek, módszerek megismerésére.
Autonomia és felelősség: Bekapcsolódik a munkájához kapcsolódó kutatási és fejlesztési projektekbe. A projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
Tárgy tematikus leírása:

A mikrovezérlők fogalma. Mikroprocesszor részei, mikrovezérlő felépítése jellemzői, felhasználási területei, gyártók, főbb paraméterek. Oszcillátorok, regiszterek, memóriák ismertetése. Neumann és Harvard architektúrák bemutatása. Összetett- és csökkentett utasításkészletek. A/D átalakítás folyamata és típusai. Programozási alapok C++ nyelven. Mikrovezérlőknél alkalmazott kommunikációs szabványok. Megszakítások az Arduino platformon. IC tokozás főbb típusai. Alap mechatronikai feladatok megoldása Arduino platform segítségével. Bipoláris tranzisztorok ismertetése, felhasználása mikorvezérlős feladatoknál. Nyomógombok, relék prellmentesítésének hardveres- és szoftveres megoldásai. FPGA működésének rövid ismertetése. Szintillesztés megoldási lehetőségei mikrokontrollereknél.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 irásbeli zárthelyi dolgozat legalább 50%-os szintű teljesítése, és 1 programozási feladat beadása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy értékelése az írásbeli dolgozat alapján: jeles (85-100%), jó (73-84%), közepes (61-72%), elégséges (50-60%).
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
_
Kötelező irodalom:

1. Gárdus Z.: Digitális rendszerek szimulációja, Bíbor Kiadó, 2009 • Lambert M.: Szenzorok-elmélet, Budapest, ISBN 978-963-87401-1-3, 2009
2. Robert H. Bishop: The Mechatronics Handbook, 2002 CRC Press, Boca Raton-London-New York-Washington, D.C. http://www.sze.hu/~szenasy/Szenzorok%20%E9s%20aktu%E1torok/Szenzakt%20jegyzetek/Mechatronics_handbook%5B1%5D.pdf

Ajánlott irodalom:

1. Brian W. E.: Arduino programozási kézikönyv, (Cseh R. fordította), Budapest, 2011
2. Arduino IDE: https://www.arduino.cc/
3. Fritzing Software: http://fritzing.org/home/