Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMRBSzGyBMR-B
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Rónai László - egyetemi adjunktus
Közreműködő oktató(k): Dr. Rónai László, egyetemi adjunktus
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEMRB005-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A gyakorlatorientált oktatás keretén belül a hallgató megismerkedjen az ipari munkahelyi környezettel és bekapcsolódjon a mérnöki feladatok végrehajtásába.


Tudás: Ismeri a hazai és nemzetközi szabványokat, előírásokat. Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó (biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, SHE), valamint a minőségbiztosítási és ellenőrzési (QA/QC) követelményrendszereket. Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, munkaegészségügyi, információtechnológiai, jogi, gazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
Képesség: Képes meghibásodások diagnosztizálására, a megfelelő hibaelhárítási eljárás kiválasztására mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Képes az elektronikai, gépészeti és informatikai szakterület ismereteinek integrálására, és rendszerszintű gondolkodásra, a különböző területek szakértőivel szakmailag tárgyalni, gondolatait szakmailag szabatosan előadni, mind írásban, mind szóban. Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik. Képes csoportban dolgozni, valamint csoportbeli státuszát elfogadni, azzal azonosulni.
Attitűd: Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, új szakmai ismeretek, módszerek megismerésére. Munkáját az etikai normák figyelembevételével végzi. Megosztja tapasztalatait munkatársaival így segítve fejlődésüket.
Autonomia és felelősség: Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését. Bekapcsolódik a munkájához kapcsolódó kutatási és fejlesztési projektekbe. A projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
Tárgy tematikus leírása:

A gyakorlati helyet biztosító vállalat termelési profiljának tanulmányozása, a munkahely mérnöki feladatinak megismerése és bekapcsolódás a gyakorlati tevékenységekbe. A napi szakmai feladatokról jegyzőkönyv készítése és a jelentés formába öntése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Kb 20 oldalas írásbeli beszámoló a szakmai gyakorlatról. Vállalti igazolás a gyakorlat teljessítéséröl.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
_
Kötelező irodalom:

1. Az adott vállalat balesetvédelmi előírásai
2.Robert H. Bishop: The Mechatronics Handbook, 2002 CRC Press, Boca Raton-London-New York- Washington, D.C. http://www.sze.hu/~szenasy/Szenzorok%20%E9s%20aktu%E1torok/Szenzakt%20jegyzetek/Mechatronics_handbook%5B1%5D.pdf

Ajánlott irodalom:

_