Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Robot és CNC programozás; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Robot és CNC programozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT107-B
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Hegedűs György - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Hegedűs György egyetmi docens
Simon Gábor, mesteroktató
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GESGT106-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A robotok, mint mechatronikai berendezések megismerése. Robotizált gyártási rendszerek létrehozásához
szükséges ismeretanyag elsajátítása.
A CNC programozási gyakorlat a DMU40 marógépen történik. A hallgatók egyéni feladatok alapján a gép vezérlőjén programot szerkesztenek és tesztelnek, majd a gépkezelő, a hallgatók jelenlétében, leforgácsolja az program szerinti megmunkálást.


Tudás: Ismeri a mechatronika szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását, jellemzőit és alkalmazásuk feltételeit. Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, alapvető működésüket mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
Képesség: Képes értelmezni és jellemezni a mechatronikai rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Képes az elektronikai, gépészeti és informatikai szakterület ismereteinek integrálására, és rendszerszintű gondolkodásra, a különböző területek szakértőivel szakmailag tárgyalni, gondolatait szakmailag szabatosan előadni, mind írásban, mind szóban. Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven, e tudás birtokában folyamatosan megújul.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése a mechatronikai, ezen belül kiemelten az alkalmazott gépészeti, villamos és informatikai részterületeken és munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására, különösen az ökológiai gazdálkodással, egészségtudatossággal kapcsolatos területeken.
Autonomia és felelősség: Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. Felelősséget vállal a terv- és egyéb dokumentációiban közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
Tárgy tematikus leírása:

Robotok, mint mechatronikai berendezések. Definíció, rendszerezés, morfológiai alapváltozatok, alkalmazási lehetőségek. Robotikai rendszerek felépítése. Robotos rendszerek jellegzetes hardver, és szoftver elemei. Robotok geometriai rendszerei, koordinátarendszerek, transzformációk. Homogén transzformáció, frame fogalma. A programozott pont helyzetének számítása. Belső koordinátarendszerek. Denavit-Hartenberg transzformáció. Koordinátarendszerek felvételének szabályai. Alkalmazások, példák. Robotok irányításának alapfeladatai. Számítások, transzformációk. Robotok fő gépi funkciói. Tipikus megoldások, megoldásváltozatok. A pozícionálás gépi funkció alapfeladata, és megvalósítása. Pozícionáló rendszerek alaptípusai, felépítésük, tulajdonságaik. Megfogás, érzékelés, és kommunikáció gépi funkciók szokásos megoldásai. Információáramlás a robot, és az irányító berendezések között. Robotok programozásának alapjai, programozó rendszerek. Programnyelvek, tipikus alkalmazások. Robotok kommunikációja a kiszolgált berendezésekkel. Interfész kiválasztás, a jelek kezelése, programozási lehetőségek. A robotprogramozói környezet ismertetése, jellegzetes alkalmazási mintafeladatok bemutatása, elemzése.
Gyakorlat: CNC gépek tipikus üzemmódjai. CNC gépek kézi programozásának folyamata. Marógépek geometriai információs rendszere.
HEIDENHAIN programozási rendszer összehasonlítása a G kódos rendszerrel. Egyéni programozási feladat CNC marógépen történő manuális programozása és legyártása.
A CNC gyakorlatok egyéni beosztásban, saját gépidőben kerülnek lebonyolításra.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db feladat
1 db zárthelyi
Aláírás feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. Aki a gyakorlati órák több mint 30%-án nem vesz rész, végleges aláírásmegtagadást kap.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Feladat 1-5. skálán értékelve.
Zárthelyi:
0-60%: elégtelen;
<60-70%: elégséges;
<70-80%: közepes;
<80-90%: jó;
<90-100%: jeles.
A gyakorlati jegy meghatározása a leadott feladat és a zárthelyi dolgozat alapján történik 1-5. skálán értékelve.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
_
Kötelező irodalom:

1. Kulcsár Béla: Robottechnika LSI Oktatóközpont 1998.
2. Bruno Siciliano, Oussama Khatib: Springer Handbook of Robtics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, ISBN 978-3-540-23957-4

Ajánlott irodalom:

1. Miomir Vukobratovic: Introduction to Robotics. Springer-Verlag Berlin 1989.
2. Csáki Tibor: Robotok alkalmazástechnikája http://www.szgt.uni-miskolc.hu/~csaki/robot.pdf
3. HEIDENHAIN programozási leírás (gépkönyv)