Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Aktuátorok, szenzorok; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Aktuátorok, szenzorok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEMRB002-B
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Lénárt József - mesteroktató
Közreműködő oktató(k): Lénárt József, tanársegéd
Kapitány Pálma, egyetemi tanársegéd
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEMRB001-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A mechatronikai mérnök hallgató megismerje a kapcsoló típusú szenzorok működési elvét, hiszterézis tulajdonságát, az alkalmazási lehetőségeiket, valamint a gépészmérnöki gyakorlatban alkalmazott aktuátorokat és a kapcsolódó aktuárloncok tulajdonságait és működését.


Tudás: Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, alapvető működésüket mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Ismeri a gépészetben és az elektronikában használatos alapvető mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
Képesség: Alkalmazni tudja mechatronikai, elektromechanikai, mozgásszabályozási termékek és technológiák tervezéséhez kapcsolódó alapvető számítási, modellezési elveit, módszereit, mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Képes értelmezni és jellemezni a mechatronikai rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
Attitűd: Törekszik a gépészeti, az informatikai, a villamosmérnöki és az élettudományi szakterületek közötti összekötő, integráló szerep betöltésére.
Autonomia és felelősség: Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

Szenzorok osztályozása. Ipari érzékelők működési elveinek ismertetése: induktív-, kapacitív, mágneses-, optikai-, ultrahangos érzékelők. Alkalmazási területek és beépítési körülmények bemutatása gyakorlati példákon keresztül. Az útmérésre alkalmas módszerek áttekintése. Villamos motorok működésének általános alapelvei. Az egyes típusok osztályozása. Teljesítményhajtások, kinematikai hajtások. Motorok hajtóművek teljesítmény- és nyomaték határdiagramjai. Bolygóművek típusainak bemutatása, áttétel meghatározása szuperpozíció elvével. Teljesítményhajtások csapágyazásai, különös tekintettel a pontosságra.
A különböző mozgásátalakítási típusok tárgyalása (forgó-forgó, forgó-haladó, haladó-forgó, haladó-haladó). Aktuátorláncok és elemei.  Összehasonlítás mechanikus, elektronikus kinematikai láncokra. Mozgó szánegységek megvezetése. Sikló, gördülő, aero- és hidrosztatikus vezetékek. Gépek strukturális felépítésének módszere. Példák a szerszámgépek köréből. Robotstruktúrák, alkalmazott építőegységek és elemek. Szenzortechnikai laboratóriumi gyakorlatok, illetve villamos motor mérőpados mérése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2 zárthelyi dolgozat külön-külön legalább 50%-os szintű teljesítése. A 6 db. szenzortechnikai laboratóriumi gyakorlatok hibátlan végrehajtása.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Kollokvium: írásbeli vizsga teljesítése: jeles (85-100%), jó (73-84%), közepes (61-72%), elégséges (50-60%). A félévközi zárhelyi alapján megajánlott jegy kapható jeles és jó szint esetén.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1.Lambert Miklós: Szenzorok elmélet és gyakorlat, INVEST-MARKETING Bt., Budapest, 2009.
2. Robert H. Bishop: The Mechatronics Handbook, 2002 CRC Press, Boca Raton-London-New York- Washington, D.C. http://www.sze.hu/~szenasy/Szenzorok%20%E9s%20aktu%E1torok/Szenzakt%20jegyzetek/Mechatronics_handbook%5B1%5D.pdf
3.T12.44 Drive Technology, Frequency Converter Technology, Leybold Didactic GmbH
4. Lénárt József. Szenzorok (előadás jegyzet) Miskolci Egyetem, http://geik.uni-miskolc.hu/intezetek/SZM/content/10/10_6.pdf

Ajánlott irodalom:

1. Paul C. Crause, Oleg Wasynczuk, Scott D. Sudhoff: Analysis of Electric Machinery and Drive Systems, John Wiley & Sons, Inc.2002, ISBN 0-471-14236-X
2. S.K. Pillai: The First Course on Electrical Drives,JohnWiley ans Sons, 1989. http://een.iust.ac.ir/profs/Arabkhabouri/Electrical%20Drives/Books/S.K.%20Pillai-A%20First%20Course%20on%20Electrical%20Drives%20(1989).pdf
3. Richard Crowder: Electric Drives and Electromechanical Systems, 2006. eBook ISBN: 9780080492643