Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Mérnöki tervezőrendszerek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Mérnöki tervezőrendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT104-B
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Tóth Dániel, tanársegéd
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GESGT103-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Gyakorlati CAD-tervezői készségek elsajátítása NX mérnöki tervező szoftver
segítségével. Mérnöki tervezőrendszerek felépítése, jellemző szakmai modulok bemutatása. A munka megszervezése iCAD környezetben, különféle munka-stratégiák.


Tudás: Ismeri a szűkebb műszaki szakterület termelőeszközeit és azok üzemeltetésének feltételeit, szabályait. Ismeri a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, összefüggéseit, határait, korlátait.
Képesség: A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására.
Attitűd: Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. Törekszik arra, hogy döntéseit az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint velük együttműködésben hozza meg.
Autonomia és felelősség: Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy konkrét projekt megvalósításában. A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

Különféle munkastratégiák, munka szervezése NX-környezetben. Vázlatkészítés, egyszerű geometriák, kényszerek, méretháló. Alapszintű építőelemek áttekintése, kihúzás, forgatás, egyszerű méret-módosítások. Alaksajátosságú építőelemek áttekintése. Építőelemek bonyolultabb módosítása, alakváltoztatás. Építőelemek többszörözése. Bonyolultabb építőelemek létrehozása. Összeállítások létrehozása, összeállítási kényszerek áttekintése, alkalmazása. Műszakiterv dokumentálása alkatrészek szintjén. Műszakiterv dokumentálása összeállítási modell szintjén.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Részvétel az előadások+gyakorlatokon a "Tanulmányi és Vizsgaszabályzat"-ban előírt mértékben. 2 db 3 órás évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, melynek értékelése ötfokozatú skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Részvétel az előadások+gyakorlatokon a "Tanulmányi és Vizsgaszabályzat"-ban előírt mértékben. 2 db 3 órás évközi zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, melynek értékelése ötfokozatú skálán történik. Ponthatárok: 0-50% - elégtelen, 50,1%-62,5% - elégséges, 62,3%-75% - közepes, 75,1%-87,5% - jó, 87,6%-100% - jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegy a 2db zárthelyi dolgozat értékeléséből számított számtani átlag.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A gyakorlati jegy a 2db zárthelyi dolgozat értékeléséből számított számtani átlag.
Kötelező irodalom:

1. Takács, Gy.: Gyártóeszközök számítógépes tervezése. HEFOP-3.3.1.-2004-06-0012 elektronikus jegyzet, Miskolc, 2006.
2. Takács, Gy. – Demeter, P: I-DEAS. Phare HU 0204-0002 elektronikus jegyzet. Miskolc, 2003.
3. Takács, Gy. – Hegedűs, Gy.: CATIA. Phare HU 0204-0002 elektronikus jegyzet. Miskolc, 2003.
4. Velezdi, Gy.: Pro/E. Phare HU 0204-0002 elektronikus jegyzet. Miskolc, 2003.
5. Váradi K., Horváth I.: Gépészeti tervezést támogató technológiák, Műegyetemi kiadó, 2008.

Ajánlott irodalom:

 

1. Bercsey, T.; Döbröczöni, Á.; Dupcsák, Zs.; Horák, P.; Kamondi, L.; Kelemen. T.; Péter, J.; Tóth, J.: Terméktervezés és fejlesztés, PHARE TDQM, Budapest, 1997.
2. Andreas W., Sándor V.: NX 11 für Einsteiger-kurz und bündig [2.ed], Springer, 2017.
3. Anderl R, Binde P. : Simulations with NX: kinematics, FEA, CFD, EM and data management; with numerous examples of NX9, Hanser, 2014.
4. Eder, W. E.: Design Engineering–Not Just Applied Science, CDEN-CCEE Conference, Winnipeg, 2007.
5. Koller, R.: Konstruktionslehre für den Maschienenbau–Grundlagen zur Neu- und Weiterentwicklung technischer Produkte, Springer-Verlag, Berlin, 1994.