Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Jármű hidraulika; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Jármű hidraulika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT125-B
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Tóth Sándor, tanársegéd
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEAHT321-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A hidraulikus rendszerek legfontosabb paramétereinek, összefüggéseinek ismertetése. A körfolyamot alkotó hidraulikus elemek szerkezeti kialakításának és működésének bemutatása, jelképének ismertetése.Járműiparban alkalmazot hidraulikus hajtástechnikai valamint az erő- és nyomaték átviteli megoldások és ezek elemeinek megismertetése.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a járművek és mobil gépek szakterület fogalomrendszerét, problémamegoldási módszereit.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplinák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Alkalmazni tudja a járművek és mobil gépek, valamint rendszereik üzemeltetéséhez és alapszintű tervezéséhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket, módszereket, és műszaki előírásokat.
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során felelősségteljesen együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Hidraulikus körfolyamok legfontosabb összefüggései: hidrosztatika alapegyenlete, kontinuitási tétel, impulzus tétel, Bernoulli egyenlet. Hidrosztatika alapegyenlete. Villamos analógiák alapján a hidraulikus ellenállás, induktivitás és kapacitás értelmezése. Hidraulikus körfolyamok elemei: energia átalakítók, nyomás-, térfogatáram- és áramlási irányt meghatározó elemek. Mobil gépekben alkalmazott hidraulikus körfolyamok jellemzői, zárt és félig-zárt körfolyamok. Munkafolyadékok legfontosabb tulajdonságai, csoportosítása, jelölése. Hidrosztatikus és hidrodinamikus körfolyamok a járműiparban. Állandó és változtatható fordulatszámú hidrosztatikus hajtások. Hidraulikus járószerkezet hajtások: hídhajtás, kerékhajtás. Hidraulikus differenciálzár. Hidraulikus kormányok és kormány körfolyamok. Szervokormányok. Hidromechanikus sebváltó, automata sebváltó szerkezeti kialakítása, működése. Mobil berendezések hidrodinamikus hajtásai: hidrodinamikus tengelykapcsoló, hidrodinamikus nyomatékváltó szerkezeti kialakítása, működése.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
2 db zárthelyi
Aláírás feltétele: zárthelyiken elért legalább elégséges szintű eredmény, kapcsolástechnikai feladatok összeállítása és működés közbeni bemutatása.
Hiányzások mértéke nem haladhatja meg a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban előírt értéket
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
_
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy a félévközi zárthelyik átlaga
Értékelés:
0-50%: elégtelen
50-62,5%: elégséges
62,5-75%: közepes
75-87,5%: jó
87,5-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
_
Kötelező irodalom:

1. Fűrész Ferenc: Géjármű-Hidraulika BMF BGK 3011, 2003
2. Dr. Lévay Zoltán: Gépjárművek szerkezettana, Budapesti Műszaki Egyetem, internetes jegyzet: http://www.lezo.hu/szerkezettan/tankonyv.html 2012
3. Hantos Tibor, Barak Antal, Nagy Lajos, Simon Gábor: Hidraulika alapjai, elektronikus jegyzet (http://gepesz.uni-miskolc.hu/hefop
4. Rabie, M. G., Fluid Power Engineering, McGraw-Hill, 2009

Ajánlott irodalom:

1. Fűrész Ferenc: Irányítástechnika ( Hidraulikus elemek – és rendszerek), BMF BGK 3012, 2003.
2. Bärnkopf Rudolf: Hidraulika a gyakorlatban, Flaccus Kiadó, 2011
3. On/off hydraulics –Electrical operation, Publisher:Bosch Rexroth AGDrive & Control Academy, 2016 .